محصولات فرهنگی

فهرست کتابهای منتشر شده
فهرست انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
ردیف
نام کتاب
نویسنده / تصحیح
موضوع
تاریخ انتشار
۱
فهرست مختصری از آثار و ابنیۀ تاریخی ایران
جغرافیای تاریخی
شهریور ماه ۱۳۰۴
۲
آثار ملی ایران
پرفسور هرتسفلد
جغرافیای تاریخی
مهر ماه ۱۳۰۴
۳
شاهنامه و تاریخ
پرفسور هرتسفلد
ادبیات تاریخی
شهریور ماه ۱۳۰۵
۴
کشف دو لوح تاریخی در همدان
پرفسور هرتسفلد ـ ترجمه مجتبی مینوی
باستان‌شناسی
اسفند ماه ۱۳۰۵
۵
سه خطابه درباره آثار ملی و تاریخ ایران
محمدعلی فروغی و هرتسفلد و هانی بال
جغرافیای تاریخی
مهر ماه  ۱۳۰۶
۶
کشف‌الواح تاریخی تخت جمشید
پروفسور هرتسفلد
باستان‌شناسی
اسفند ماه ۱۳۱۲
۷
کنفرانس محمدعلی فروغی راجع به فردوسی
محمدعلی فروغی
شعر و ادبیات
بهمن ماه  ۱۳۱۳
۸
تحقیق مختصر در احوال و زندگانی فردوسی
فاطمه سیاح
شرح احوال بزرگان
بهمن ماه ۱۳۱۳
۹
تجلیل ابوعلی سینا در پنجمین دورۀ اجلاسیۀ یونسکو در فلورانس
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت‌نامه‌ها
اسفند ماه ۱۳۲۹
۱۰
رساله جودیه ابن‌سینا
تصحیح آقای دکتر محمود نجم‌آبادی
طب سنتی
اسفند ماه ۱۳۳۰
۱۱
رساله نبض ابن‌سینا
تصحیح سید محمد مشکوه
طب سنتی
اسفند ماه ۱۳۳۰
۱۲
منطق دانشنامه علائی ابن‌سینا
تصحیح سید محمد مشکوه و دکتر محمد معین
منطق و فلسفه
۱۳۳۱
۱۳
طبیعیات دانشنامه علایی ابن‌سینا
تصحیح سید محمد مشکوه
علوم مثبته
۱۳۳۱
۱۴
ریاضیات دانشنامه علایی ابن‌سینا
تصحیح مجتبی مینوی
علوم مثبته
۱۳۳۱
۱۵
الهیات دانشنامۀ علائی ابن‌سینا
تصحیح آقای دکتر محمد معین
فلسفه اسلامی
۱۳۳۱
۱۶
رساله نفس ابن‌سینا
تصحیح موسی عمید
فلسفه اسلامی
۱۳۳۱
۱۷
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات
تصحیح موسی عمید
فلسفه آفرینش
۱۳۳۱
۱۸
ترجمه رساله سرگذشت ابن‌سینا
دکتر غلامحسین صدیقی
شرح احوال بزرگان
۱۳۳۱
۱۹
معراج‌نامه ابن‌سینا
تصحیح دکتر غلامحسین صدیقی
فلسفه
۱۳۳۱
۲۰
رساله تشریح اعضاء ابن‌سینا
تصحیح دکتر غلامحسین صدیقی
طب سنتی
۱۳۳۱
۲۱
رساله قراضه طبیعیات منسوب به ابن‌سینا
تصحیح دکتر غلامحسین صدیقی
علوم مثبته
۱۳۳۱
۲۲
ظفرنامه منسوب به ابن‌سینا
تصحیح دکتر غلامحسین صدیقی
ادبیات تعلیمی
۱۳۴۸
۲۳
رسالۀ کنوز‌المعزمین ابن‌سینا
تصحیح استاد جلال‌الدین همایی
فلسفه آفرینش
۱۳۳۱
۲۴
رسالۀ معیارالعقول ـ جرثقیل ابن‌سینا
تصحیح استاد جلال‌الدین همایی
علوم مثبته
۱۳۳۱
۲۵
رسالۀ حی‌بن یقظان ابن‌سینا با ترجمه و شرح فارسی آن از یکی از معاصران ابن‌سینا
تصحیح استاد جلال‌الدین همایی
عرفان
۱۳۳۱
۲۶
جشن‌نامۀ ابن‌سینا
تصحیح دکتر ذبیح‌الله صفا
بزرگداشت‌نامه‌ها
۱۳۳۱
۲۷
ترجمه مجلد اول جشن‌نامه به فرانسه
سعید نفیسی
بزرگداشت‌نامه‌ها
۱۳۳۱
۲۸
ترجمۀ اشارات و تنبیهات
تصحیح دکتر احسان یارشاطر
منطق و فلسفه
۱۳۳۲
۲۹
پنج رسالۀ فارسی و عربی از ابن سینا
تصحیح دکتر احسان یارشاطر
فلسفه اسلامی
۱۳۳۲
۳۰
آثار تاریخی کلات و سرخس
مهدی بامداد
جغرافیایی تاریخی
بهمن ماه ۱۳۳۳
۳۱
جشن‌نامۀ ابن‌سینا، مجلد دوم
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت‌نامه‌ها
۱۳۳۴
۳۲
جشن‌نامۀ ابن‌سینا، مجلد سوم
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت‌نامه‌ها
۱۳۳۵
۳۳
جشن‌نامۀ ابن‌سینا، مجلد چهارم
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت‌نامه‌ها
۱۳۳۴
۳۴
نبردهای بزرگ نادر شاه
سرلشکر غلامحسین مقتدر
تاریخ نظامی
۱۳۳۹
۳۵
جبر و مقاله خیام
تصحیح دکتر جلال مصطفوی
علوم مثبته
۱۳۳۹
۳۶
شاهنامه نادری
تصحیح احد سهیلی خوانساری
شعر و ادبیات
۱۳۳۹
۳۷
اشترنامه
تصحیح دکتر مهدی محقق
شعر و ادبیات
۱۳۳۹
۳۸
حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبر
دکتر غلامحسین مصاحب
شرح احوال بزرگان
۱۳۳۹
۳۹
نادرشاه
دکتر رضازاده شفق
تاریخ
۱۳۳۹
۴۰
درۀ نادره
تصحیح دکتر سید جعفر شهیدی
تاریخ
۱۳۴۰
۴۱
شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار
بدیع‌الزمان فروزانفر
شرح احوال بزرگان
۱۳۴۰
۴۲
خسرو نامه تألیف شیخ فریدالدین عطار
تصحیح احمد سهیلی خوانساری
شرح احوال بزرگان
۱۳۴۰
۴۳
نامه های طبیب نادرشاه ترجمه آقای دکتر علی اصغر حریری
به اهتمام حبیب یغمایی
شعر مراسلات
۱۳۴۰
۴۴
دیوان غزلیات وقصائد عطار
تصحیح دکتر تقی تفضلی
ادبیات
۱۳۴۱
۴۵
جهانگشای نادری تألیف میرزا مهدی خان استر آبادی
تصحیح سید عبدالله انوار
تاریخ
۱۳۴۱
۴۶
طربخانه ( رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری )
تصحیح استاد جلال‌الدین همایی
شعر و ادبیات
۱۳۴۲
۴۷
نادرۀ ایام، حکیم عمر خیام ورباعیات او
اسماعیل یکانی
شعر و ادبیات
۱۳۴۲
۴۸
اقلیم پارس
سید محمد مصطفوی
جغرافیای تاریخی
۱۳۴۳
۴۹
سفارش نامه انجمن آثار ملی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت‌نامه‌ها
اردیبهشت ۱۳۴۴
۵۰
یادنامه شادروان حسین علاء
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت‌نامه‌ها
۱۳۴۴
۵۱
ذخیره خوارزمشاهی، تالیف زین الدین ابوابراهیم اسماعیل جرجانی
تصحیح دکتر محمد شهراد و دکتر جلال مصطفوی
طب سنتی
ــ
۵۲
دیوان صائب
استاد امیری فیروزکوهی
شعر و ادبیات
۱۳۴۵
۵۳
عرائس الجواهر و نفایس الاطایب تألیف ابوالقاسم عبدالله کاشانی
ایرج افشار
جواهرشناسی
۱۳۴۵
۵۴
ری باستان (جلد اول)
دکتر حسین کریمان
جغرافیای تاریخی
۱۳۴۵
۵۵
خیامی نامه (جلد اول)
استاد جلال‌الدین همایی
بزرگداشت‌نامه
آبان ۱۳۴۶
۵۶
فردوسی و شعر او
مجتبی مینوی
شعر و ادبیات
۱۳۴۶
۵۷
خردنامه
عبدالعلی ادیب برومند
ادبیات تعلیمی
فروردین ۱۳۴۷
۵۸
فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی
سید محمدعلی امام شوشتری
فرهنگ نویسی
تیر ۱۳۴۷
۵۹
کتابشناسی فردوسی
ایرج افشار
کتاب‌شناسی
مرداد ۱۳۴۷
۶۰
روزبهان نامه
محمدتقی دانش‌پژوه
بزرگداشت‌نامه
اسفند ۱۳۴۷
۶۱
کشف الابیات فردوسی (جلد اول)
دکتر محمد دبیرسیاقی
شعر و ادبیات
اردیبهشت ۱۳۴۸
۶۲
زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه
دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
شعر و ادبیات
خرداد ۱۳۴۸
۶۳
آثار باستانی کاشان و نطنز
حسن نراقی
جغرافیای تاریخی
مهر ۱۳۴۸
۶۴
بزرگان شیراز
رحمت‌الله مهراز
شرح احوال بزرگان
آبان ۱۳۴۸
۶۵
آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان
احمد اقتداری
جغرافیای تاریخی
آذر ۱۳۴۸
۶۶
تاریخ بناکتی
دکتر جعفر شعار
تاریخ
دی ۱۳۴۸
۶۷
عهد اردشیر
سید محمدعلی امام شوشتری
تاریخ
دی ۱۳۴۸
۶۸
یادگارهای یزد (جلد اول)
ایرج افشار
جغرافیای تاریخی
بهمن ۱۳۴۸
۶۹
ری باستان (مجلد دوم)
دکتر حسین کریمان
جغرافیای تاریخی
خرداد ۱۳۴۹
۷۰
از آستارا تا استار باد (جلد اول بخش اول)
دکتر منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
تیر ۱۳۴۹
۷۱
یادنامه فردوسی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت‌نامه‌ها
آبان ۱۳۴۹
۷۲
فردوسی و شاهنامه او
حبیب یغمایی
شعر و ادبیات
آذر ۱۳۴۹
۷۳
فیلسوف ری
دکتر مهدی محقق
شرح احوال بزرگان
آذر ۱۳۴۹
۷۴
سرزمین قزوین
دکتر پرویز ورجاونه
جغرافیای تاریخی
آذر ۱۳۴۹
۷۵
یادنامه شادروان سیدحسن تقی زاده
حبیب یغمایی
بزرگداشت‌نامه
بهمن ۱۳۴۹
۷۶
ذخیره خوارزمشاهی
تصحیح دکتر جلال مصطفوی
طب سنتی
بهمن ۱۳۴۹
۷۷
نظری اجمالی به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی وجمعیت شناسی آن
دکتر محمدجواد مشکور
جغرافیای تاریخی
بهمن ۱۳۴۹
۷۸
تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان
یحیی ذکاء
معماری
فروردین ۱۳۵۰
۷۹
کشف الابیات شاهنامه فردوسی۔ جلددوم
دکتر محمد دبیرسیاقی
شعر و ادبیات
خرداد ۱۳۵۰
۸۰
آثار باستانی و تاریخی لرستان. جلد نخست
حمید ایزدپناه
جغرافیای تاریخی
تیر ۱۳۵۰
۸۱
در دربار شاهنشاه ایران
کیکاووس جهانداری
تاریخ
مرداد ۱۳۵۰
۸۲
نگاهی به شاهنامه
پروفسور فضل‌الله رضا
شعر و ادبیات
شهریور ۱۳۵۰
۸۳
مونس الاحرار فی دقایق الاشعار (جلد۲)
میرصالح طبیبی
شعر و ادبیات
شهریور ۱۳۵۰
۸۴
مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی
جهانگیر قائم مقامی
اسناد تاریخی
شهریور ۱۳۵۰
۸۵
فرهنگ شاهنامه
دکتر رضا شفق زاده
فرهنگ‌‌نویسی
مهر ۱۳۵۰
۸۶
دانش و خرد فردوسی
دکتر محمود شفیعی
مجموعه مقالات
مهر ۱۳۵۰
۸۷
وقفنامه ربع رشیدی
مجتبی مینوی ـ ایرج افشار
اسناد تاریخی
اسفند ۱۳۵۰
۸۸
ذیل جامع التواریخ رشیدی
دکتر خانبابا بیانی
تاریخ
اسفند ۱۳۵۰
۸۹
از آستارا تا استار باد ( مجلد دوم )
دکتر منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
خرداد ۱۳۵۱
۹۰
نصیحه الملوک تالیف امام محمد غزالی
استاد جلال‌الدین همائی
ادبیات تعلیمی
آذر ۱۳۵۱
۹۱
آثار باستانی آذربایجان ( جلد اول - آثار تاریخی شهرستان تبریز )
عبدالعلی کارنگ
جغرافیای تاریخی
آذر ۱۳۵۱
۹۲
مجموعه انتشارات قدیم انجمن
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مجموعه مقالات
دی ۱۳۵۱
۹۳
مجموعه مقالات فروغی درباره شاهنامه و فردوسی
حبیب یغمائی
مجموعه مقالات
بهمن ۱۳۵۱
۹۴
داستان داستانها
دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
شعر و ادبیات
اسفند ۱۳۵۱
۹۵
فردوس در تاریخ شوشتر
جلال محدث
جغرافیای تاریخی
خرداد ۳۵۲
۹۶
تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری
دکتر محمدجواد مشکور
تاریخ
تیر ۱۳۵۲
۹۷
ذخیره خوارزمشاهی
دکتر جلال مصطفوی
طب سنتی
شهریور ۱۳۵۲
۹۸
ترجمه یک فصل از آثار الباقیه ابوریحان بیرونی
اکبر دانا سرشت
نجوم
آبان ۱۳۵۲
۹۹
مادها  بنیان‌گذاری نخستین شاهنشاهی در غرب فلات ایران
جلیل ضیاءپور
تاریخ
بهمن ۱۳۵۲
۱۰۰
سیر فرهنگی ایران در بریتانیا یا تاریخ دویست ساله مطالعات ایرانی
دکتر ابوالقاسم طاهری
تاریخ
اسفند ۱۳۵۲
۱۰۱
آثار ملی اصفهان
ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی
جغرافیای تاریخی
اسفند ۱۳۵۲
۱۰۲
سیراف ( بندر طاهری)
غلامرضا معصومی
جغرافیای تاریخی
اسفند ۱۳۵۲
۱۰۳
فرهنگ فارسی به پهلوی
دکتر بهرام فره‌وشی
فرهنگ نویسی
فروردین ۱۳۵۳
۱۰۴
کتابشناسی کتابهای خطی
کتابشناسی
خرداد ۱۳۵۳
۱۰۵
تاریخ بافت قدیمی شیراز
جغرافیای تاریخی
مرداد ۱۳۵۳
۱۰۶
فرار از مدرسه در باره زندگی و اندیشه ابو حامد غزالی
شرح احوال بزرگان
مرداد ۱۳۵۳
۱۰۷
بیرونی نامه
بزرگداشت‌نامه
مهر ۱۳۵۳
۱۰۸
جامع جعفری - تاریخ یزد در دوران نادری و زندیه و عصر
تاریخ
آبان ۱۳۵۳
۱۰۹
کتاب التفهیم لأوائل صناعه التنجیم
نجوم
دی ۱۳۵۳
۱۱۰
دیار شهریاران آثار و بناهای تاریخی خوزستان جلد نخستین بخش اول
جغرافیای تاریخی
خرداد ۱۳۵۴
۱۱۱
دیار شهریاران آثار و بناهای تاریخی خوزستان جلد نخستین بخش دوم
جغرافیای تاریخی
خرداد ۱۳۵۴
۱۱۲
احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی
شرح احوال بزرگان
تیر ۱۳۵۴
۱۱۳
شرح احوال و آثار ودو بیتی های باباطاهر عریان
شرح احوال بزرگانن
تیر ۱۳۵۴
۱۱۴
کتاب «الغارات»
تاریخ
شهریور ۱۳۵۴
۱۱۵
کتاب «الغارات» به شرح مذکور در شماره ۱۱۴ (بخش دوم)
تاریخ
شهریور ۱۳۵۴
۱۱۶
یادگارهای یزد(جلددوم باضمیمه - شهر یزد)
جغرافیای تاریخی
۱۳۵۴
۱۱۷
تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس از دوران فرمانروائی
تاریخ
مهر ۱۳۵۴
۱۱۸
از آستارا تا استار با د( مجلدششم) شامل اسناد تاریخی گرگان
جغرافیای تاریخی
مهر ۱۳۵۴
۱۱۹
از آستارا تا استار باد مجلد هفتم بشرح مذکور در شماره ۱۱۸ ( بخش دوم )
جغرافیای تاریخی
آذر ۱۳۵۴
۱۲۰
سفرنامه حکیم ناصر خسرو
سفرنامه نویسی
بهمن ۱۳۵۴
۱۲۱
آثار باستانی خراسان جلد اول شامل آثار و ابنیه تاریخی جام و نیشابور و سبزوار
جغرافیای تاریخی
۱۳۵۵
۱۲۲
تاریخ باستانی ایران بر پایه باستان‌شناسی
باستان‌شناسی
۱۳۵۵
۱۲۳
آثار باستانی و تاریخی لرستان ( جلد اول)
حمید ایزدپناه
جغرافیای تاریخی
۱۳۷۶
۱۲۴
آثار باستانی و تاریخی لرستان ( جلد دوم )
حمید ایزدپناه
جغرافیای تاریخی
۱۳۵۵
۱۲۵
آثار باستانی و تاریخی لرستان ( جلد سوم )
حمید ایزدپناه
جغرافیای تاریخی
۱۲۶
تحریر کتاب استخراج الأوتار
علوم مثبته
۱۳۵۵
۱۲۷
تاریخ نیشابور
جغرافیای تاریخی
۱۳۵۵
۱۲۸
وادی هفت‌واد
تاریخ اجتماعی
۱۳۵۵
۱۲۹
مجموعه آثار قلمی ثقه الاسلام شهید تبریزی
مجموعه مقالات
۱۳۵۵
۱۳۰
«المختارات من الرسائله
اسناد تاریخی
۱۳۵۵
۱۳۱
آثار باستانی آذر بایجان- جلد دوم
جغرافیای تاریخی
۱۳۵۵
۱۳۲
از آستارا تا استار باد (مجلد سوم)
جغرافیای تاریخی
۱۳۵۵
فهرست انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بعد از انقلاب
ردیف
نام کتاب
اهتمام / تصحیح/ گردآوری
ترجمه
نویسنده
موضوع
تاریخ انتشار
۱
آثار باستانی خراسان: شامل آثار و ابنیه تاریخی جام و نیشابور و سبزوار
عبدالحمید مولوی
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۸۲
۲
آثار باستانی و تاریخی لرستان جلد اول
حمید ایزدپناه
جغرافیای تاریخی
چاپ سوم ۷۶
۳
آثار باستانی و تاریخی لرستان جلد دوم
حمید ایزدپناه
جغرافیای تاریخی
چاپ سوم ۷۶
۴
آثار باستانی و تاریخی لرستان جلد سوم
حمید ایزدپناه
جغرافیای تاریخی
چاپ سوم ۷۶
۵
آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز
حسن نراقی
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۸۲
۶
آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان
احمد اقتداری
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۵
۷
آذری (گویش دیرین مردم آذربایجان)
رحیم رضا‌زاده ملک
زبان‌شناسی
چاپ اول ۷۷
۸
آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی
مهدی غروی
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۶
۹
آفاق جزیره قشم: مردمان روستاها، بندرها، روستابندرها، بندها، کشت و کار، دریانوردی، صید و صیادی
محمود زند مقدم
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۸۲
۱۰
ابراهیم ادهم، زندگی و سخنان او
سید ابوطالب‌میرعابدینی
عرفان
چاپ دوم ۷۹
۱۱
ابن‌سینا
محمدعبدالغنی حسن
شرح احوال بزرگان
چاپ دوم ۸۳
۱۲
ابن‌سینا و تمثیل عرفانی، جلد اول
شرح احوال بزرگان
چاپ دوم ۸۴
۱۳
ابن‌سینا و تمثیل عرفانی، جلددوم و سوم
شرح احوال بزرگان
چاپ دوم ۸۴
۱۴
اثرآفرینان، زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران، جلد اول
محمدرضا نصیری
فرهنگ‌نویسی
چاپ دوم ۸۴
۱۵
اثرآفرینان، زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران، جلد دوم
محمدرضا نصیری
فرهنگ‌نویسی
چاپ دوم ۸۴
۱۶
اثرآفرینان، زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران، جلد سوم
محمدرضا نصیری
فرهنگ‌نویسی
چاپ دوم ۸۴
۱۷
اثرآفرینان، زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران، جلد چهارم
محمدرضا نصیری
فرهنگ‌نویسی
چاپ دوم ۸۴
۱۸
اثرآفرینان، زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران، جلد پنجم
محمدرضا نصیری
فرهنگ‌نویسی
چاپ دوم ۸۴
۱۹
اثرآفرینان، زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران، جلد ششم
محمدرضا نصیری
فرهنگ‌نویسی
چاپ دوم ۸۴
۲۰
احوال و آثار بدیع‌الزمان فروزانفر
علیرضا پوررفعتی
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۲۱
احوال و آثار و تحلیل اشعار دیوان فارسی احمد داعی
به اهتمام: ف. تولگا اجاک
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۲۲
اخبار الاخیار فی اسرار الابرار
عبدالحق محدث دهلوی
عرفانی
چاپ اول ۸۳
۲۳
ارجان و کهکیلویه از فتح عرب تا پایان دوره صفوی
ترجمه: سعید فرهودی
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۷
۲۴
از آستارا تا استارباد جلد ۱
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۴
۲۵
از آستارا تا استارباد جلد ۲
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۴
۲۶
از آستارا تا استارباد جلد ۳
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۴
۲۷
از آستارا تا استارباد جلد ۴/۱
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۵
۲۸
از آستارا تا استارباد جلد ۴/۲
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۵
۲۹
از آستارا تا استارباد جلد ۵
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۷
۳۰
از آستارا تا استارباد جلد ۶
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۷
۳۱
از آستارا تا استارباد جلد ۷
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۷
۳۲
از آستارا تا استارباد جلد ۸
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۹
۳۳
از آستارا تا استارباد جلد ۹
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۸۰
۳۴
از آستارا تا استارباد جلد ۱۰
تألیف: منوچهر ستوده
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۸۰
۳۵
الاسئله و الاجوبه: پرسش‌های ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های ابن‌سینا
مهدی محقق/ سیدحسین نصر
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۸۳
۳۶
اشترنامه
به کوشش: مهدی محقق
شعر و ادبیات
چاپ دوم ۸۰
۳۷
الافق المبین
به اهتمام: عبدالله نورانی
فلسفه
چاپ اول ۸۵
۳۸
اقبال‌شناسی، جستاری در اندیشه و هنر علامه دکتر محمد‌اقبال‌‌لاهوری
محمد سلیم اختر
شرح حال بزرگان
چاپ اول ۷۷
۳۹
اقلیم پارس
سید محمدتقی مصطفوی
جغرافیای تاریخی
چاپ سوم ۸۲
۴۰
اکبرنامه، تاریخ گورکانیان هند، جلد ۱
تاریخ
چاپ اول ۸۵
۴۱
انیس‌الطالبین و عدۀ‌السالکین
عرفان
چاپ دوم ۸۳
۴۲
اوامر و نواهی، از کتاب معالم‌الدین و ملاذ‌المجتهدین
به اهتمام: مهدی محقق
متون فقهی
چاپ اول ۸۵
۴۳
ایران در زمان شاه صفوی و شاه عباس دوم
محمدرضا نصیری
تاریخ
چاپ دوم ۸۲
۴۴
الباب الحادی عشر للعلامۀ الحلیه
مهدی محقق
کلیات
چاپ اول  ۸۵
۴۵
برزونامه
به اهتمام: سید محمد دبیرسیاقی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۲
۴۶
بیان التنزیل
تعلیق: سید علی‌اصغر میرباقری فرد
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۴۷
پیوند سیاست و فرهنگ
مهدی فراهانی منفرد
تاریخ
چاپ اول ۸۱
۴۸
تاریخ اسماعیلیان قهستان
محمد فاروق فرقانی
تاریخ
چاپ اول ۸۱
۴۹
تاریخ ایلچی نظام شاه
تاریخ
چاپ اول ۷۹
۵۰
تاریخ بناکتی
به کوشش جعفر شعار
تاریخ
چاپ دوم ۷۸
۵۱
تاریخ خوزستان
به کوشش سیدمحمدعلی امام
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۹
۵۲
تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس از دوران فرمانروایی مغولان تا پایان عهد قاجاریه جلد ۱
ابوالقاسم طاهری
تاریخ
چاپ اول ۵۴
۵۳
تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس از دوران فرمانروایی مغولان تا پایان عهد قاجاریه جلد ۲
ابوالقاسم طاهری
تاریخ
چاپ اول ۵۴
۵۴
تاریخ فرهنگ و هنر ترکمان، جلد ۱
اسدالله معطوفی
تاریخ
چاپ اول ۸۳
۵۵
تاریخ فرهنگ و هنر ترکمان، جلد ۲
اسدالله معطوفی
تاریخ
چاپ اول ۸۳
۵۶
تاریخ فرهنگ و هنر ترکمان، جلد ۳
اسدالله معطوفی
تاریخ
چاپ اول ۸۳
۵۷
تحقیق در رساله قشیریه با تأملی در افکار و آثار امام قشیری
محرم رضایتی کیشیه خاله
تاریخ
چاپ اول ۸۴
۵۸
ترجمان البلاغۀ
ادبیات
چاپ اول ۷۸
۵۹
تکملۀ الاصناف (فرهنگ عربی ـ فارسی از قرن ششم هجری) جلد ۱
به کوشش: علی رواقی
فرهنگ‌نویسی
چاپ اول ۷۸
۶۰
تکملۀ الاصناف (فرهنگ عربی ـ فارسی از قرن ششم هجری) جلد ۲
به کوشش: علی رواقی
فرهنگ‌نویسی
چاپ اول ۷۸
۶۱
جراحی و ابزارهای آن ترجمه فارسی بخش سی‌ام از کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف
به اهتمام: احمد آرم ـ مهدی محقق
طب سنتی
چاپ اول ۷۸
۶۲
جغرافیای تاریخی صیراف
محمد حسن سمسار
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۸
۶۳
جغرافیای تاریخی فارس
ترجمه:‌کیکاوس‌جهانداری
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۸
۶۴
جغرافیای کرمان
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۸
۶۵
جهانگشای نادری
به اهتمام: سید عبدالله انوار
تاریخ
چاپ اول ۷۸
۶۶
حدوث‌العالم
به اهتمام: مهدی محقق
فلسفه آفرینش
چاپ اول ۷۸
۶۷
حکایت بلوچ، جلد ۳
محمود زندی مقدم
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۸
۶۸
حکایت بلوچ، جلد ۴
محمود زندی مقدم
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۷۸
۶۹
حکمۀ‌العین
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۸۴
۷۰
حکمت الهی در متون فارسی
گردآوری: عبدالله نورانی
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۸۵
۷۱
حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبر
به‌اهتمام:‌غلامحسین‌مصاحب
شرح احوال بزرگان
چاپ دوم ۷۹
۷۲
الحوادث الجامعۀ (رویدادهای قرن هفتم هجری)
ترجمه:عبدالمحمد آیتی
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۸۱
۷۳
خوزستان و کهگیلویه و ممسنی
احمد اقتداری
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۵
۷۴
داروهای قلبی
طب سنتی
چاپ اول ۸۳
۷۵
دبیر ادیب، یادنامۀ دبیرسیاقی
کمال حاج سیدجوادی
بزرگداشت‌نامه‌ها
چاپ اول ۷۶
۷۶
الدراسۀالتحلیلۀ لکتاب الطب الروحانی
به اهتمام: مهدی محقق
طب سنتی
چاپ اول ۸۴
۷۷
در ثمین، ترجمه کشف الیقین علامه حلی
فلسفۀ اسلامی
چاپ اول ۸۳
۷۸
دستور زبان فارسی میانه
ترجمه:
ادبیات
چاپ دوم ۸۹
۷۹
دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)
شعر ادبیات
چاپ اول ۸۳
۸۰
دیوان حسن دعلوی (سده هفتم و هشتم)
اححمد بهشتی شیرازی
شعر ادبیات
چاپ اول ۸۳
۸۱
دیوان غزلیات و رباعیات فتاحی نیشابوری (سیبک)
مهدی محقق/ کبری بستان‌شیرین
شعر ادبیات
چاپ اول ۸۵
۸۲
دیوان فرید اصفهانی (اسفراینی)
محسن کیانی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۱
۸۳
ذخیرۀ‌الاخرۀ
سید محمدعمادی حائری
کلیات
چاپ اول ۸۳
۸۴
الراح‌القراح
مجید هادی‌زاده
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۱
۸۵
رباعیات عمر خیام
توفیق هـ. سبحانی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۷۹
۸۶
رجال کتاب حبیب‌السیر
عبدالحسین نوایی
تاریخ
چاپ دوم ۷۹
۸۷
رسائل‌الخوارزمی
محمد مهدی پورگل
کلیات
چاپ اول ۸۴
۸۸
رسائل فارسی ادهم خلخالی، مشتمل بر چهارده رساله در عقاید و اخلاق و عرفان جلد ۱
عبدالله نورانی
رسائل
چاپ اول ۸۱
۸۹
رسالۀ حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس
مهدی محقق
طب سنتی
چاپ اول ۸۴
۹۰
رساله در برخی از مسائل الهی عام
صدوقی سها
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۸۲
۹۱
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اثباب و مسببات
موسی عمید
رسائل
چاپ دوم ۸۳
۹۲
رساله سعدیه
علی اوجبی
سلطان‌حسین‌استرآبادی
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۸۲
۹۳
الرسالۀ‌الشرفیۀ فی تقاسیم العلوم الیقینیۀ
حمیده نورانی‌نژاد/
محمد کریمی زنجانی اصل
کلیات
چاپ اول ۱۳۸۳
۹۴
رساله منطق، دانشنامۀ علائی
محمد معین/ سید محمد مشکوۀ
رسائل
چاپ دوم ۸۳
۹۵
رساله نفس
موسی عمید
رسائل
چاپ دوم ۸۳
۹۶
ره‌آور حکمت، شهر مسافرت‌ها و سفرنامه‌های میرزا علی‌اصغرخان حکمت شیرازی، بخش نخست
سید محمد دبیرسیاقی
سفرنامه نویسی
چاپ اول ۷۹
۹۷
ره‌آور حکمت، شهر مسافرت‌ها و سفرنامه‌های میرزا علی‌اصغرخان حکمت شیرازی، بخش دوم
سید محمد دبیرسیاقی
سفرنامه نویسی
چاپ اول ۷۹
۹۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت‌الله حاج شیخ هادی نجم‌آبادی و بیست و چهار تن از مفاخر خاندان نجم‌آبادی (زندگینامه ۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۸
۹۹
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد احمد بیرشک (زندگینامه ۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۸
۱۰۰
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر محمد حسن لطفی (زندگینامه ۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۸
۱۰۱
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود نجم‌آبادی (زندگینامه ۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۸
۱۰۲
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه محمد قزوینی (زندگینامه ۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۸
۱۰۳
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر یدالله سحابی (زندگینامه ۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۸
۱۰۴
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر سید جعفر سجادی (زندگینامه ۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۸
۱۰۵
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عبدالحسین نوایی (زندگینامه ۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۰۶
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری (زندگینامه ۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۰۷
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد د کتر محمد حسن گنجی (زندگینامه ۱۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۰۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد جلال‌الدین همایی (زندگینامه ۱۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۰۹
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مرحوم عبدالرحمن شرفکندی (زندگینامه ۱۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۱۰
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج میرزا مهدی مدرس آشتیانی (زندگینامه ۱۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۱۱
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی سرکار خانم توران میرهادی (زندگینامه ۱۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۱۲
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مرحوم حسینعلی راشد (زندگینامه ۱۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۱۳
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر فتح‌الله مجتبایی (زندگینامه ۱۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۱۴
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد اسلام‌شناس و ایران‌شناس برجسته پروفسور توشی هیکو ایزوتسو (زندگینامه ۱۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۷۹
۱۱۵
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند فقیه استاد عباس سحاب(پدر کارتوگرافی (زندگینامه ۱۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۱۶
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور (زندگینامه ۱۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۱۷
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر یحیی ماهیار نوابی (زندگینامه ۲۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۱۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد توانا و اسلام‌شناس برجسته دکتر سیدعلی موسوی بهبهانی (زندگینامه ۲۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۱۹
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد توانا و مورخ زبردست شادروان استاد مجتبی مینوی (زندگینامه ۲۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۲۰
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی فقیه مضال و مدرس دانا و توانا مرحوم میرزا محمدعلی مدرس تبریزی خیابانی (زندگینامه ۲۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۲۱
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند پارسا و کوشا مهندس علیقلی بیانی (زندگینامه ۲۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۲۲
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی نویسنده دانا و مترجم توانا استاد دکتر جواد حدیدی (زندگینامه ۲۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۲۳
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی نویسنده توانا و مترجم نامدار دکتر ابراهیم یونسی (زندگینامه ۲۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۲۴
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی حکیم بارع و فقیه مفضال و مدرس دانا و توانا مرحوم آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی (زندگینامه ۲۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۰
۱۲۵
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی متفکر و اسلام‌شناس برجسته پروفسور دکتر سیدمحمد نقیب‌العطاس مؤسس و رئیس بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی کوالالامپور مالزی (زندگینامه ۲۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۲۶
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی جامعه شناس برجسته و مردم‌شناس فرهیخته استاد دکتر محمود روح‌الامینی (زندگینامه ۲۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۲۷
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور دکتر سید امیرحسن عابدی (زندگینامه ۳۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۲۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دانشمند و ریاضی‌دان برجسته پرویز شهریاری (زندگینامه ۳۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۲۹
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد توانا و ادیب برجسته مرحوم دکتر سیدضیاءالدین سجادی (زندگینامه ۳۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۳۰
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دانا و مدیر توانا و ریاضی‌دان برجسته مرحوم استاد دکتر اسدالله آل بویه (زندگینامه ۳۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۳۱
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند پرتوان و فهرست‌نگار بزرگ کشور استاد احمد منزوی (زندگینامه ۳۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۳۲
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی هنرمند چیره‌دست و طراح بزرگ قالی ایران استاد حسن حکمت‌نژاد (زندگینامه ۳۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۳۳
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی آموزگار و نویسنده بزرگ کودکان، جبار باغچه‌بان (زندگینامه ۳۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۳۴
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دبیر فاضل و ادیب توانا استاد زین‌العابدین مؤتمن (زندگینامه ۳۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۱
۱۳۵
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور دکتر نذیر احمد (زندگینامه ۳۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۳۶
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند دانا و مدیر توانا دکتر علی‌محمد کاردان (زندگینامه ۳۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۳۷
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم سیدمحمدکاظم عصار تهرانی (زندگینامه ۴۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۳۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی احمد ترجانی‌زاده (زندگینامه ۴۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۳۹
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی عبدالحمید بدیع‌الزمان کردستانی (زندگینامه ۴۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۴۰
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند قرآن‌پژوه و حافظ‌شناس بهاءالدین خرمشاهی (زندگینامه ۴۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۴۱
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی بانوی فرهیخته و مورخ برجسته استاد دکتر شیرین بیانی (زندگینامه ۴۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۴۲
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی اسطوره‌شناس و متخصص زبان‌های باستانی دکتر ژاله آموزگار (زندگینامه ۴۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۴۳
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی حکیم بانوی شعر فارسی پروین اعتصامی (زندگینامه ۴۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۴۴
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی و مذهبی و فعالیت‌های سیاسی عالم مجاهد و خطیب شهیر حاج شیخ عباسعلی محقق واعظ خراسانی (زندگینامه ۴۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۴۵
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی بانوی فرهیخته دکتر فاطمه سیاح (زندگینامه ۴۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۲
۱۴۶
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام (زندگینامه ۴۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۴۷
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هنرمند و فرهیخته دکتر زهرا رهنورد (زندگینامه ۵۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۴۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی میرزا عبدالغفار خان نجم‌الملک (زندگینامه ۵۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۴۹
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی ادیب آزاده سیداحمد رضوی (زندگینامه ۵۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۵۰
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد فرهیخته و کتابدار برجسته نوش‌آفرین انصاری (زندگینامه ۵۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۵۱
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند توانا و محقق زبردست دکتر نصرالله پورجوادی (زندگینامه ۵۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۵۲
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد گرانمایه و معلم دلسوز دکتر اسماعیل حاکمی‌والا  (زندگینامه ۵۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۵۳
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی خاتم‌الحکماء المتألهین، فیلسوف بزرگ و عارف توانا مرحوم  حاج ملاهادی سبزواری (زندگینامه ۵۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۵۴
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان استاد دانا و پژوهشگر توانا دکتر غلامحسین یوسفی (زندگینامه ۵۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۵۵
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند فرزانه دکتر رضا داوری اردکانی (زندگینامه ۵۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۵۶
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی حکیم بارع و فقیه مفضال آیت‌الله العظمی مرحوم سیدمیرزا حسن موسوی بجنوردی (زندگینامه ۵۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۳
۱۵۷
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد توانا و مورخ برجسته عباس اقبال آشتیانی (زندگینامه ۶۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۵۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد فرهیخته و حقوق‌دان برجسته دکتر ناصر کاتوزیان (زندگینامه ۶۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۵۹
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد فرزانه و منطق‌شناسی یگانه دکتر محمد خوانساری (زندگینامه ۶۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۰
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی محقق دانا و استاد توانا مرحوم سیدحسن قاضی طباطبایی (زندگینامه ۶۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۱
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی ادیب صاحب ذوق و طنزپرداز معاصر شادروان کیومرث صابری فومنی (زندگینامه ۶۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۲
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی فقیه فیلسوفان و فیلسوف فقیهان حکیم بزرگ و عارف توانا مرحوم آیت‌الله میرزا ابوالحسن شعرانی (زندگینامه ۶۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۳
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دانا و پژوهشگر توانا محمد بهمن‌بیگی (زندگینامه ۶۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۴
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد علامه و ادیب فرزانه مرحوم احمد بهمنیار کرمانی (زندگینامه ۶۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۵
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مرحوم باباصفری (زندگینامه ۶۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۶
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج محمدآقا نخجوانی استاد فرهیخته و نسخه‌‌شناس برجسته (زندگینامه ۶۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۷
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی (زندگینامه ۷۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۱۶۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد گرانمایه دکتر غلامحسین شکوهی (زندگینامه ۷۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۶۹
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی ادیب برجسته دکتر عبدالرسول خیام‌پور (زندگینامه ۷۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۰
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن تاج‌بخش (زندگینامه ۷۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۱
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی شاعر و مورخ نامدار کرد مستوره کردستانی (زندگینامه ۷۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۲
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی ادیب فاضل و پژوهشگر توانا استاد عبدالمحمد آیتی (زندگینامه ۷۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۳
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد تاریخ علم و زبان‌شناس برجسته دکتر هوشنگ اعلم (زندگینامه ۷۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۴
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سیدمحمدتقی مصطفوی (زندگینامه ۷۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۵
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سعید نفیسی ادیب فاضل، مورخ و محقق دانا (زندگینامه ۷۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۶
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مورخ و فیلسوف علم استاد دکتر رشدی‌راشد (زندگینامه ۷۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۷
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دانا و توانا مهدی آذر‌یزدی (زندگینامه ۸۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۸
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عباس حری استاد ممتاز کتابداری و اطلاع‌رسانی (زندگینامه ۸۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۵
۱۷۹
زین‌الاخبار
رحیم رضازاده ملک
تاریخ
چاپ اول ۸۴
۱۸۰
سرزمین قزوین (سابقه تاریخی و آثار باستانی و بناهای تاریخی سرزمین قزوین)
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۴
۱۸۱
سفرنامه خوزستان
سید محمد دبیرسیاقی
سفرنامه نویسی
چاپ اول ۸۵
۱۸۲
سفرنامه فوروکاوا
هاشم رجب‌زاده ـ کینیجی ئه اورا
سفرنامه نویسی
چاپ اول ۸۴
۱۸۳
سفرنامه کازاما
هاشم رجب‌زاده
سفرنامه نویسی
چاپ اول ۸۰
۱۸۴
سفیر سخن: مجموعه مقالات استاد عبدالمحمد آیتی در مباحث نقد ادبی، کلام و عرفان، تاریخ و تاریخ اسلام
حکیمه دسترنجی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۵
۱۸۵
سه رساله موسیقی قدیم ایران
منصوره ثابت‌زاده
کلیات
چاپ اول ۸۱
۱۸۶
سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهان جلد ۱
عبدالحمید نیر نوری
تاریخ
چاپ دوم ۸۵
۱۸۷
سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهان جلد ۲
عبدالحمید نیر نوری
تاریخ
چاپ دوم ۷۷
۱۸۸
سیراف (بندر طاهری)
غلامرضا معصومی
جغرافیای تاریخی
چاپ سوم ۸۳
۱۸۹
شاه شجاع کرمانی (یادنامه مفاخر کرمان)
داریوش کاظمی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۷۶
۱۹۰
شاهنامه فردوسی، تحریر عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی
عبدالمحمد آیتی
شعر و ادبیات
چاپ دوم ۸۲
۱۹۱
شرح احوال و آثار و دوبیتی‌های باباطاهر عریان
جواد مقصود
شعر و ادبیات
چاپ سوم ۷۶
۱۹۲
شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری
بدیع‌الزمان فروزانفر
شعر و ادبیات
چاپ دوم ۷۴
۱۹۳
شرح الالهیات من کتاب الشفاء
مهدی محقق
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۸۴
۱۹۴
شرح حکمه‌الاشراق سهروردی
عبدالله نورانی / مهدی محقق
عرفان
چاپ اول ۸۴
۱۹۵
شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی
مهدی محقق
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۴
۱۹۶
فصوص الحکمه
مجید هادی‌زاده
عرفان
چاپ اول ۸۳
۱۹۷
شرح کتاب النجاۀ لابن سینا
حامد ناجی اصفهانی
فلسفۀ اسلامی
چاپ اول ۸۳
۱۹۸
شرح لغات و مشکلات دیوان انوری
سیدجعفر شهیدی
کلیات
چاپ اول ۷۶
۱۹۹
شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومۀ حکمت
مهدی محقق-توشی هیکو ایزوتسو
فلسفۀ اسلامی
چاپ اول ۸۴
۲۰۰
شرح نبراس‌الهدی
سید صدرالدین طاهری
کلیات
چاپ اول ۸۴
۲۰۱
شکرستان، انوار سهیلی منظوم
فرهنگ خاک‌نژاد
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۳
۲۰۲
الشّکوک علی جالینوس
طب سنتی
چاپ اول ۸۵
۲۰۳
صحف ابراهیم (بخش معاصران)
میر هاشم محدث
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۲۰۴
صوفیان نخستین در ادبیات ترک
توفیق هـ سبحانی
عرفان
چاپ اول ۸۵
۲۰۵
علاقه التجرید (شرح فارسی تجرید الاعتقاد) جلد ۱
حامد ناجی اصفهانی
کلیات
چاپ اول ۸۱
۲۰۶
علاقه التجرید (شرح فارسی تجرید الاعتقاد) جلد ۲
حامد ناجی اصفهانی
کلیات
چاپ اول ۸۱
۲۰۷
علوم محضه: از آغاز صفویه تا تاسیس دارالفنون
مهدی محقق
علوم مثبته
چاپ اول ۸۴
۲۰۸
فتوحات شاهی (تاریخ صفوی از آغاز تا سال ۹۲۰ ه.ق)
محمدرضا نصیری
تاریخ
چاپ اول ۸۳
۲۰۹
فرامرز نامه
مجید سرمدی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۲
۲۱۰
فردوس در تاریخ شوشتر و برخی از مشاهیر آن
میرجلال‌الدین حسینی ارموی
جغرافیای تاریخ
چاپ دوم ۷۸
۲۱۱
فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق شهاب‌الدین یحیی سهروردی
فرهنگ نویسی
چاپ اول ۸۰
۲۱۲
فرهنگ لغات و کنایات دیوان مسعود سعد سلمان
محمد مهیار
فرهنگ‌نویسی
چاپ اول ۷۷
۲۱۳
فصوص‌الحکمۀ
عرفانی
چاپ اول ۸۱
۲۱۴
فهرست توصیفی مقالات جشن‌نامه‌ها و یادنامه‌ها جلد ۱
محمد گلبن و احمد شکیب‌آذر
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۵
۲۱۵
فهرست توصیفی مقالات جشن‌نامه‌ها و یادنامه‌ها جلد ۲
محمد گلبن و احمد شکیب‌آذر
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۵
فهرست توصیفی مقالات جشن‌نامه‌ها و یادنامه‌ها جلد ۳
محمد گلبن و احمد شکیب‌آذر
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۵
۲۱۶
فهرست توصیفی مقالات جشن‌نامه‌ها و یادنامه‌ها جلد ۴
محمد گلبن و احمد شکیب‌آذر
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۵
۲۱۷
فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
کتاب‌شناسی
چاپ اول ۸۰
۲۱۸
فهرستواره کتابهای فارسی جلد ۱
احمد منزوی
کتاب‌شناسی
چاپ اول ۷۴
۲۱۹
فهرستواره کتابهای فارسی جلد ۲
احمد منزوی
کتاب‌شناسی
چاپ اول ۷۴
۲۲۰
فهرستواره کتابهای فارسی جلد ۳
احمد منزوی
کتاب‌شناسی
چاپ اول ۷۴
۲۲۱
فهرستواره کتابهای فارسی جلد ۴
احمد منزوی
کتاب‌شناسی
چاپ اول ۷۴
۲۲۲
فهرستواره کتابهای فارسی جلد ۵
احمد منزوی
کتاب‌شناسی
چاپ اول ۷۴
۲۲۳
قانون ابن سینا، شارحان و مترجمان آن
سید عبدالقادر هاشمی
طب سنتی
چاپ اول ۸۳
۲۲۴
قصران (کوهسران)، بخش نخستین
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۸۵
۲۲۵
قصران (کوهسران)، بخش دوم
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۸۵
۲۲۶
قصیدۀ عتشقه، در حقیقت عشق الهی
محمدرضا‌ ذاکر عباسعلی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۳
۲۲۷
کتاب الفواید فی اصول علم البحر و القواعد آئین‌های دریانوردی کهن در اقیانوس هند و خلیج فارس
احمد اقتداری/
امید اقتداری
کلیات
چاپ اول ۷۲
۲۲۸
کتاب المهرجان لابن سینا، جلد ۳
مجموعه مقالات
چاپ دوم ۸۴
۲۲۹
کتابشناسی حکیم ناصرخسرو قبادیانی
علی میرانصاری
کتاب‌شناسی
چاپ دوم ۸۲
۲۳۰
کتابشناسی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
علی میرانصاری
کتاب‌شناسی
چاپ دوم ۸۲
۲۳۱
کتابشناسی عمر خیام
فاطمه انگورانی
/ زهرا انگورانی
کتاب‌شناسی
چاپ اول ۸۱
۲۳۲
کتابشناسی فردوسی: فهرست آثار و تحقیقات درباره فردوسی و شاهنامه
ایرج افشار
کتاب‌شناسی
چاپ سوم ۸۲
۲۳۳
کفایه المحصلین فی تبصره احکام الدین، جلد ۱
شیخ جعفر سبحانی
با مقدمه مهدی محقق
کلیات
چاپ اول ۸۰
۲۳۴
کفایه المحصلین فی تبصره احکام الدین، جلد ۲
شیخ جعفر سبحانی
با مقدمه مهدی محقق
کلیات
چاپ اول ۸۰
۲۳۵
کلیات سلمان ساوجی
عباسعلی وفائی
شعر و ادبیات
چاپ دوم ۸۲
۲۳۶
کویرهای ایران
پرویز رجبی
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۸۱
۲۳۷
کوی سرخاب تبریز و مقبره الشعراء
ضیاءالدین سجادی
کلیات
چاپ دوم ۷۵
۲۳۸
گره‌سازی و گره‌چینی در هنر معماری ایران
مهندس مرتضی فرشته‌نژاد
معماری
چاپ اول ۵۶
۲۳۹
لغت شاهنامه
کارل. گ. زالمان
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۲
۲۴۰
مآثر رحیمی (بخش سوم: زندگینامه)
عبدالحسین نوایی
عبدالباقی نهاوندی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۱
۲۴۱
مجمع‌النفایس (بخش معاصران)
میرهاشم محدث
عی خان آرزو
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۴
۲۴۲
مجموعۀ سخنرانیها و مقاله‌ها دربارۀ فلسفه و عرفان اسلامی
مهدی محقق /
هرمان لندلت
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۵
۲۴۳
مجموعۀ رسائل عرفانی
ملیحه کرباسیان/
محمد کریمی زنجانی اصل
عرفان
چاپ اول ۸۵
۲۴۴
مجموعه مقالات (در زمینۀ باستان‌شناسی) جلد ۱
مهدی صدری
محمدتقی مصطفوی کاشانی
باستان‌شناسی
چاپ اول ۸۱
۲۴۵
مجموعه مقالات (در زمینۀ باستان‌شناسی) جلد ۱
مهدی صدری
محمدتقی مصطفوی کاشانی
باستان‌شناسی
چاپ اول ۸۱
۲۴۶
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، جلد ۱
سید محمد دبیرسیاقی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۲
۲۴۷
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، جلد ۲
سید محمد دبیرسیاقی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۲
۲۴۸
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، جلد ۳
سید محمد دبیرسیاقی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۲
۲۴۹
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، جلد ۴
سید محمد دبیرسیاقی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۲
۲۵۰
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، جلد ۵
سید محمد دبیرسیاقی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۲
۲۵۱
مجموعۀ مقالات کنگرۀ بزرگداشت آخوند ملا علی معصومی همدانی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۰
۲۵۲
مجموعه مقالات کنگرۀ بزرگداشت ابن یمین فریومدی
اداره کل فرهنگ  ارشاد اسلامی استان سمنان
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۰
۲۵۳
مجموعه مقالات کنگرۀ بزرگداشت علامه ذوفنون محمدعلی حزین لاهیجی
زین‌العابدین قربانی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۰
۲۵۴
مجموعه مقالات کنگرۀ جهانی سلمان ساوجی
دانشگاه تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۰
۲۵۵
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی
وحید آخرت دوست
مجموعه مقالات
چاپ اول ۷۸
۲۵۶
مجموعه مقالات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان دو مکتب فلسفه اسلامی
سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد با همکاری فاطمه بستان شیرین
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۴
۲۵۷
مرآۀ‌الزمان
محمد بن محمد زمان کاشانی
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۸۱
۲۵۸
مصباح‌الارواح
پیرجمال‌الدین محمد اردستانی
عرفانی
چاپ اول ۸۰
۲۵۹
المعجم فی آثار ملوک العجم
احمد فتوحی نسب
شرف‌الدین فضل‌الله حسینی قزوینی
ادبیات فارسی
چاپ اول ۸۳
۲۶۰
مفاتیح الارزاق یا کلید در گنجهای گهر، جلد ۱
محمد یوسف نوری
کلیات
چاپ اول ۸۱
۲۶۱
مفاتیح الارزاق یا کلید در گنجهای گهر، جلد ۲
محمد یوسف نوری
کلیات
چاپ اول ۸۱
۲۶۲
مفاتیح الارزاق یا کلید در گنجهای گهر، جلد ۳
محمد یوسف نوری
کلیات
چاپ اول ۸۱
۲۶۳
منتخب‌التواریخ، جلد ۱
مولوی احمد علی صاحب
عبدالقادر بداؤنی
تاریخ
چاپ اول ۸۰
۲۶۴
منتخب‌التواریخ، جلد ۲
مولوی احمد علی صاحب
عبدالقادر بداؤنی
تاریخ
چاپ اول ۸۰
۲۶۵
منتخب‌التواریخ، جلد ۳
مولوی احمد علی صاحب
عبدالقادر بداؤنی
تاریخ
چاپ اول ۸۰
۲۶۶
مهر و داد و بهار (یادنامۀ استاد دکتر مهرداد بهار)
امیرکاووس بالازاده
بزرگداشت‌نامه‌ها
چاپ اول ۷۷
۲۶۷
میراث فرهنگی نطنز، جلد ۱
سیدحسین اعظم واقفی
جغرافیای تاریخ
چاپ اول ۷۹
۲۶۸
میراث فرهنگی نطنز، جلد ۲
سیدحسین اعظم واقفی
جغرافیای تاریخ
چاپ اول ۸۱
۲۶۹
میراث فرهنگی نطنز، جلد ۳
سیدحسین اعظم واقفی
جغرافیای تاریخ
چاپ اول ۸۴
۲۷۰
نگاهی همه سویه به تنکابن
حبیب‌الله عباسی
جغرافیای تاریخ
چاپ اول ۸۰
۲۷۱
نگرشی بر آثار عراقی
سید کمال حاج سیدجوادی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۷۶
۲۷۲
نهایۀ الظهور (شرح فارسی رساله هیا کل‌النور سهروردی) دفتر اول
محمد کریمی زنجانی اصل
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۸۵
۲۷۳
وسائل‌الرسائل و دلائل الفضائل، نامه‌ها و فضیلت‌ها
رضا سمیع‌زاده
نورالدین منشی
متون فارسی
چاپ اول ۸۱
۲۷۴
هادی‌المضلین (در علم کلام)
علی اوجبی
عرفان
چاپ اول ۸۳
۲۷۵
هدیۀ‌الخیر، شرح عرفانی احادیث نبوی
سیدمحمد عمادی حائری
بهاءالدین نوربخش
عرفان
چاپ اول ۸۱
۲۷۶
هگمتانه، آثار تاریخی همدان و فصلی درباره ابوعلی سینا
سیدمحمد تقی مصطفوی
جغرافیای سیاسی
چاپ دوم ۸۱
۲۷۷
همای نامه، منظومل ناشناختۀ حماسی
محمد روشن
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۳
۲۷۸
هنرگره‌سازی در معماری و درودگری، جلد ۱
جواد شفایی
معماری
چاپ دوم ۸۰
۲۷۹
هنرگره‌سازی در معماری و درودگری، جلد ۲
جواد شفایی
معماری
چاپ دوم ۸۰
۲۸۰
یادگارهای یزد، معرفی ابنیۀ تاریخی و آثار باستانی، جلد اول: خاک یزد
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۴
۲۸۱
یادگارنامۀ استاد دکتر خسرو فرشیدورد
کمال حاج سیدجوادی
بزرگداشت‌نامه‌ها ‌
چاپ اول ۷۷
۲۸۲
یادگارنامۀ استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب
علی دهباشی
بزرگداشت‌نامه‌ها
چاپ اول ۷۶
۲۸۳
یادنامۀ ادیب نیشابوری، زندگانی استاد و مجموعه مقالات در مباحث علمی و ادبی
مهدی محقق
بزرگداشت‌نامه‌ها
چاپ دوم ۷۹
۲۸۴
یادی از شوشتر
محمدباقر نیرومند
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۸۴
۲۸۵
ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار
کمال‌الدین حسین خوارزمی
عرفان
چاپ اول ۸۴
۲۸۶
تذکره خازن الشعراء
اختر مهدی رضوی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۶
۲۸۷
ترجمه‌ای فارسی از قرآن مجید
علی رواقی
کلیات
چاپ اول ۸۶
۲۸۸
تنقیح البحاث للملل الثلاث
علینقی منزوی
کلیات
چاپ اول ۸۳
۲۸۹
جغرافیای بلوچستان
دکتر محمدرضا نصیری
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۸۶
۲۹۰
جغرافیای تاریخی سیراف
محمدحسن سمسار
جغرافیای تاریخی
چاپ سوم ۷۶
۲۹۱
جغرافیای تاریخی فارسی
کیکاوس جهانداری
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۸۲
۲۹۲
جغرافیای کرمان
محمدابراهیم باستانی پاریزی
جغرافیای تاریخی
چاپ چهارم ۷۶
۲۹۳
حدیث نعمت خدا
مهدی محقق
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۲۹۴
دیوان کبیر کلیات شمس تبریزی جلد ۱
توفیق هـ. سبحانی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۶
۲۹۵
دیوان کبیر کلیات شمس تبریزی جلد ۲
توفیق سبحانی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۶
۲۹۶
رحمت و غضب الهی در مثنوی معنوی
حمید حجازی با مقدمۀ فارسی ـ انگلیسی دکتر مهدی محقق
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۷
۲۹۷
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمدعلی موحد (۸۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۲۹۸
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عبدالجواد فلاطوری (۸۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۲۹۹
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه علی‌اکبر دهخدا (۸۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۳۰۰
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله شیخ علی دوانی (۸۵)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۳۰۱
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد میرزا حسن رشدیه (۸۶)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۳۰۲
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد محمد پروین گنابادی (۸۷)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۳۰۳
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد استاد بدیع‌الزمان فروزانفر (۸۸)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۳۰۴
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد آیت‌الله حاج میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی (۸۹)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۷
۳۰۵
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر سیدجعفر شهیدی (۹۰)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۷
۳۰۶
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور ویلیام چیتیک (۹۱)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۷
۳۰۷
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر محمد معین (۹۲)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۷
۳۰۸
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر علی‌اکبر شعاری‌نژاد (۹۳)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۷
۳۰۹
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج شیخ آقابزرگ تهرانی (۹۴)
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۷
۳۱۰
سرگذشت و آثار تصویرگر بزرگ میرزا ابوتراب خان غفاری کاشانی (سرهنگ)
محمد گل‌بن
شرح احوال بزرگان
چاپ اول ۸۶
۳۱۱
شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو جلد ۱
دکتر مهدی محقق
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۶
۳۱۲
شرح ۲۵ مقدمه در اثبات باری تعالی
مهدی محقق
سیدجعفر سجادی
کلیات
چاپ اول ۸۶
۳۱۳
گفتگوی ادیان
مرتضی حاج حسینی و محمد نوری
کلیات
چاپ اول ۸۶
۳۱۴
لب‌التواریخ
میرهاشم محدث
تاریخ
چاپ اول ۸۶
۳۱۵
مجموعه الرسائل الفقهیه
غلامعلی یعقوبی و علی‌اصغر شکوهی
کلیات
چاپ اول ۸۶
۳۱۶
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
مهدی محقق
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۶
۳۱۷
مجموعه مقالات (در زمینۀ باستان‌شناسی)، جلد سوم
مهدی صدری
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۶
۳۱۸
محقق‌نامه، ج ۱
بهاءالدین خرمشاهی ـ جویا جهانبخش
بزرگداشت‌نامه
چاپ اول ۸۶
۳۱۹
محقق‌نامه، ج ۲
بهاءالدین خرمشاهی ـ جویا جهانبخش
بزرگداشت‌نامه
چاپ اول ۸۶
۳۲۰
مصنفات ج ۱
به کوشش عبدالله نورانی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۶
۳۲۱
مصنفات ج ۲
به کوشش عبدالله نورانی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۶
۳۲۲
مصنفات میرداماد، مشتمل بر ده عنوان از کتاب‌ها و رساله‌ها و اجازه‌ها و نامه‌ها، جلد ۱
عبدالله نورانی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۸۱
۳۲۳
مکاتب دول ثلاثه با دولت ایران
عباسقلی صادقی ـ فروزنده کاظمی
تاریخ
چاپ اول ۸۶
۳۲۴
منطق و مباحث الفاظ
مهدی محقق و توشی هیکو ایزوتسو
کلیات
چاپ اول ۸۶
۳۲۵
میراث فرهنگی نطنز ج ۴
سیدحسین اعظم‌واقفی
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۸۶
۳۲۶
همایی‌نامه
زیر نظر مهدی محقق
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۶
۳۲۷
هنر گره‌سازی در معماری و درودگری ج ۲
جواد شفایی
معماری
چاپ اول ۸۰
۳۲۸
تاریخ فرشته، جلد ۱
محمدرضا نصیری
تاریخ
چاپ اول ۸۷
۳۲۹
تبیان اندیشه (گزیده مقالات همایش آیت‌الله نائینی)
بزرگداشت‌نامه
چاپ اول ۷۹
۳۳۰
سیری در آراء و اندیشه‌های آیت‌الله نائینی
کلیات
چاپ اول ۷۹
۳۳۱
ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم
محمدرضا نصیری
تاریخ
چاپ دوم ۸۲
۳۳۲
بهارستان سخن
عبدالمحمد آیتی ـ حکیمه دسترنجی
تاریخ
چاپ اول ۸۸
۳۳۳
تاریخ فرشته جلد ۲
محمدرضا نصیری
تاریخ
چاپ اول ۸۸
۳۳۴
تاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان، ۳ جلد
اسدالله معطوفی
تاریخ
چاپ اول ۸۳
۳۳۵
تحفه شاهی
تاریخ
چاپ اول ۸۸
۳۳۶
تذکره زعفران‌زار کشمیر
کریم نجفی برزگر
کلیات
چاپ اول ۸۸
۳۳۷
خوزستان و کهگیلویه و ممسنی
احمد اقتداری
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۵
۳۳۸
سکه‌های ایران در دوران هخامنشی
ملک‌زاده بیانی ـ خان بابا بیانی
تاریخ
چاپ اول ۸۸
۳۳۹
سه رساله در عروض (عروض جامی، ترانه، اصلاحات ادبی)
محمد فشارکی
کلیات
چاپ اول ۸۸
۳۴۰
هزاره فردوسی
محمد امین ریاحی
کلیات
چاپ اول ۸۹
۳۴۱
آرام‌نامه
مهدی محقق
بزرگداشت‌نامه
چاپ اول ۹۰
۳۴۲
ابن‌هندو
مهدی محقق
طب سنتی
چاپ اول ۹۳
۳۴۳
ارشاد الاذهان الی احکام الایمان
مهدی باقری
کلیات
چاپ دوم ۹۱
۳۴۴
الشامل فی اصول الدین
ر.م. فرانک
کلیات
چاپ اول ۹۳
۳۴۵
تاریخ فرشته جلد ۴
محمدرضا نصیری
تاریخ
چاپ اول ۹۳
۳۴۶
تاریخ نظریه وحدت وجود
یوسف نوظهور
فلسفه اسلامی
چاپ اول ۹۳
۳۴۷
تحفۀ سامی
فاطمه انگورانی
تاریخ
چاپ اول ۸۹
۳۴۸
جزئیات و کلیات
علی‌محمد مؤذنی
کلیات
چاپ اول ۸۸
۳۴۹
جشن‌نامه ابن‌سینا، جلد ۴
مجموعه مقالات
چاپ دوم ۸۴
۳۵۰
حافظ پژوهی (دفتر یکم)
محمدرضا شرف
شعر و ادبیات
چاپ اول ۹۰
۳۵۱
حکایت بلوچ، جلد ۵
محمود زند مقدم
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۸۸
۳۵۲
حکایت بلوچ، جلد ۶
محمود زند مقدم
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۹۳
۳۵۳
دیوان شانی تکلو
امیربانو کریمی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۹۰
۳۵۴
سرزمین قزوین
پرویز ورجاوند
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۷۴
۳۵۵
شناختنامه استاد علی‌اصغر فقیهی
محمدرضا رهبریان
مجموعه مقالات
چاپ اول ۹۳
۳۵۶
شاهنامۀ فردوسی
عبدالمحمد آیتی
تاریخ
چاپ دوم ۸۲
۳۵۷
شرح اصول کافی
آیت الله مهدی حائری یزدی
کلیات
چاپ اول ۹۱
۳۵۸
شرح زیارت عاشورا
سعید هاشمی
کلیات
چاپ اول ۹۱
۳۵۹
شرح نجات ابن‌سینا (قسم منطق)
مقصود محمدی و عزت‌الملوک قاسم قاضی
قلسفه اسلامی
چاپ اول ۹۳
۳۶۰
شهید ثانی و نقش وی در تحولات دینی عصر نخست صفویه
محمدکاظم رحمتی
کلیات
چاپ اول ۹۳
۳۶۱
عرفان زندگی
سعید هاشمی
کلیات
چاپ اول ۹۱
۳۶۲
گزارۀ اخلاقی و عرفانی (۳۱۳ گزاره)
سعید هاشمی
کلیات
چاپ اول ۹۱
۳۶۳
مجموعه مقالات (کلام اسلامی)
محسن جهانگیری
مجموعه مقالات
چاپ اول
۳۶۴
مجموعه مقالات (عرفان و فلسفۀ اسلامی)
محسن جهانگیری
مجموعه مقالات
چاپ اول ۹۰
۳۶۵
مجموعه مقالات (فلسفۀ غرب)
محسن جهانگیری
مجموعه مقالات
چاپ اول ۹۰
۳۶۶
مجموعه مقالات کنگرۀ اسناد میرزا احمد نی‌‌ریزی، ۲ جلد
علی‌اصغر صفی‌پور ـ منصور طبیعی
مجموعه مقالات
چاپ اول ۹۰
۳۶۷
مجموعه مقالات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان دو مکتب فلسفه اسلامی
سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد با همکاری فاطمه بستان‌شیرین
مجموعه مقالات
چاپ اول ۸۴
۳۶۸
مداخل و منابع تاریخ پزشکی در اسلام و ایران
مهدی محقق
طب سنتی
چاپ اول ۹۳
۳۶۹
مکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران (جلد اول: انگیس)
عباسقلی صادقی ـ بهروز صادقی
اسناد تاریخی
چاپ اول ۸۶
۳۷۰
مکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران (جلد دوم: روس)
عباسقلی صادقی ـ بهروز صادقی
اسناد تاریخی
چاپ اول ۸۸
۳۷۱
مکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران (جلد سوم: عثمانی)
عباسقلی صادقی ـ بهروز صادقی
اسناد تاریخی
چاپ اول ۸۸
۳۷۲
من مسلمانم
محمد شالویی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۹۱
۳۷۳
نام‌آوران آذربایجان در سده ۱۴
غلامرضا طباطبائی مجد
کلیات
چاپ اول ۹۰
۳۷۴
افلاطون در جهان اسلام
عبدالرحمن بدوی
کلیات
چاپ اول ۹۵
۳۷۵
درآمدی بر دیپلماسی رسانه‌ای ایران
علی‌اکبر رزمجو، افسانه خسروی، علی عنایتی شبکلایی
کلیات
چاپ اول ۹۵
۳۷۶
روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه
مجید عبد امین
کلیات
چاپ اول ۹۵
۳۷۷
سفیر سخن
حکیمه دسترنجی
بزرگداشت‌نامه
چاپ اول ۸۵
۳۷۸
گزارۀ اخلاقی و عرفانی
سعید هاشمی
کلیات
چاپ اول ۹۱
۳۷۹
کتابشناسی عمر خیام
فاطمه انگورانی، زهرا انگورانی
کتابشناسی
چاپ اول ۸۱
۳۸۰
الاشکال
فرهاد وداد
جغرافیای تاریخی
چاپ اول ۹۷
۳۸۱
خلاصه‌الافکار فی معرفه‌الادوار
علیرضا نیک‌نژاد
کلیات
چاپ اول ۹۶
۳۸۲
در باب آزاداندیشی دینی
حسن بلخاری قهی
کلیات
چاپ اول ۹۷
۳۸۳
رباعیات محوی همدانی
مرتضی چرمگی عمرانی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۹۵
۳۸۴
زندگی سالم
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جمعیت هلال احمر
کلیات
چاپ اول ۹۷
۳۸۵
شوق‌نامه محمدی
طالبی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۹۴
۳۸۶
قوانین‌السیاق
علیرضا نیک‌نژاد
کلیات
چاپ اول ۹۵
۳۸۷
گلشن بلاغت
نیلوفر محمدی
کلیات
چاپ اول ۹۷
۳۸۸
مقالات برهان‌الدین محقق ترمذی
توفیق هـ. سبحانی
نازین هـ. سبحانی
عرفانی
چاپ اول ۹۵
۳۸۹
مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی
جهانگیر قائم مقامی
اسناد تاریخی
چاپ دوم ۹۴
۳۹۰
هنر گره‌سازی در معماری و درودگری ـ جلد سوم
جواد سفائی ـ مهدیه شفائی
معماری
چاپ اول ۹۷
۳۹۱
آثار تاریخی طهران
میرهاشم محدث
جغرافیای تاریخی
چاپ دوم ۱۴۰۰
۳۹۲
الصُّراح من الصِحاح
محمدحسین حیدریان
فرهنگ تاریخی
چاپ اول ۹۷
۳۹۳
الفتح الربانی و الفیض
احمد وفایی بصیر
علی توحیدی مقدم
عرفانی
چاپ اول ۱۴۰۰
۳۹۴
المنتخب من التحفه السعدیه
الدکتور نجفقلی حبیبی
کلیات
چاپ اول ۹۸
۳۹۵
بدایع‌الانشاء
ندا مراد
کلیات
چاپ اول ۱۴۰۰
۳۹۶
تعلیمات ابتدایی
محمدصادق بصیری و حمیدرضا خوارزمی
کلیات
چاپ اول ۹۸
۳۹۷
حدائق‌الحقائق
علی‌اصغر جعفری ولنی
کلیات
چاپ اول ۱۴۰۰
۳۹۸
خلدبرین (روضه سوم ـ در تاریخ بنی‌امیه و بنی‌عباس)
میرهاشم محدث
تاریخ
چاپ اول ۹۹
۳۹۹
خلدبرین (روضه چهارم ـ در تاریخ پادشاهان معاصر عباسیان)
میرهاشم محدث
تاریخ
چاپ اول ۱۴۰۰
۴۰۰
سپیده سخن
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت‌نامه
چاپ اول ۹۹
۴۰۱
شاهد صادق
میرهاشم محدث
کلیات
چاپ اول ۱۴۰۰
۴۰۲
شرح فصول البقراطیه
محمدابراهیم ذاکر
کلیات
چاپ اول ۱۴۰۰
۴۰۳
شرح نبراس الهدی
سید صدرالدین طاهری
فلسفه اسلامی
چاپ دوم ۹۹
۴۰۴
فرآیند تکوین و تکامل تصور در شعر فارسی
مصطفی میردار رضایی
شعر و ادبیات
چاپ اول ۱۴۰۰
۴۰۵
کتابشناسی ملک‌الشعرای بهار
علی میرانصاری
کتابشناسی
چاپ اول ۹۷
۴۰۶
گنج شایگان
علیرضا نیک‌نژاد و سلمان قاسیمان
شعر و ادبیات
چاپ اول ۱۴۰۰
۴۰۷
مرآت‌الوقایع مظفری، جلد ۱
عبدالحسین نوایی
تاریخ
چاپ اول ۱۴۰۰
۴۰۸
مرآت‌الوقایع مظفری، جلد ۲
عبدالحسین نوایی
تاریخ
چاپ اول ۱۴۰۰
۴۰۹
مفاخر نامه
حسن بلخاری قهی
کلیات
چاپ اول ۹۹
۴۱۰
نامه زبان آموز (نحو و صرف فارسی)
محمدصادق بصیری – حمیدرضا خوارزمی
کلیات
چاپ اول ۹۸
۴۱۱
هرمس الهرامسه
توفیق هـ . سبحانی
عرفانی
چاپ اول ۹۸
فهرست زندگی‌نامه‌های منتشر شده
۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله حاج شیخ هادی نجم‌آبادی، ۱۴ مهرماه ۱۳۷۸.
۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد احمد بیرشک، ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۷۸.
۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر محمدحسن لطفی، ۱۴ آذرماه ۱۳۷۸.
۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود نجم‌آبادی، ۲۷ آذرماه ۱۳۷۸.
۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علاّمه محمد قزوینی، ۲۹ دی‌ماه ۱۳۷۸.
۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر یدالله سحابی، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۷۸.
۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر سیدجعفر سجادی، ۹ اسفندماه ۱۳۷۸.
۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عبدالحسین نوایی، ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۷۹.
۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری، ۳۱ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۷۹.
۱۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر محمدحسن گنجی، ۲۴ خردادماه ۱۳۷۹.
۱۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد جلال‌الدین همایی، ۲۵ تیرماه ۱۳۷۹.
۱۲. زندگی‌نامه‌وخدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد عبدالرحمان شرفکندی، ۲۲ شهریورماه ۱۳۷۹.
۱۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج میرزا مهدی مدرس آشتیانی، ۲۳ مهرماه ۱۳۷۹.
۱۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی خانم توران میرهادی، ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۷۹.
۱۵. زندگی‌نامه ‌و ‌خدمات ‌علمی‌و ‌فرهنگی ‌مرحوم حسینعلی راشد، ۲۷ دی‌ماه ۱۳۷۹.
۱۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر فتح‌الله مجتبایی، ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۷۹.
۱۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور توشی‌هیکو ایزوتسو، ۲۰ اسفندماه ۱۳۷۹.
۱۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد عباس سحاب، ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۸۰.
۱۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر محسن هشترودی، ۲۹ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۰.
۲۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر یحیی ماهیار نوابی، ۲۶ خردادماه ۱۳۸۰.
۲۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر سیدعلی موسوی بهبهانی، ۳۰ تیرماه ۱۳۸۰.
۲۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مجتبی مینوی، ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۰.
۲۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا محمدعلی مدرس تبریزی، ۲۸ مهرماه ۱۳۸۰.
۲۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مهندس علیقلی بیانی، ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۸۰.
۲۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر جواد حدیدی، ۲۹ دی‌ماه ۱۳۸۰.
۲۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ابراهیم یونسی، ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۰.
۲۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی، ۱۸ اسفندماه ۱۳۸۰.
۲۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور سیدمحمد نقیب‌العطاس، ۱۱ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۱.
۲۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود روح‌الامینی، ۱۱ خردادماه ۱۳۸۱.
۳۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور سیدامیرحسن عابدی، ۳ تیرماه ۱۳۸۱.
۳۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد پرویز شهریاری، ۲۶ مردادماه ۱۳۸۱.
۳۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر سید ضیاءالدین سجادی، ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۱.
۳۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر اسدالله آل‌بویه، ۲۷ مهرماه ۱۳۸۱.
۳۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد احمد منزوی، ۲۳ آذرماه ۱۳۸۱.
۳۵. زندگی‌نامه و خدمات هنری و فرهنگی استاد حسن حکمت‌نژاد، ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۱.
۳۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم جبار باغچه‌بان، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۱.
۳۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد زین‌العابدین مؤتمن، ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۱.
۳۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد نذیر احمد، ۱۶ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۲.
۳۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر علی‌محمد کاردان، ۲۶ خردادماه ۱۳۸۲.
۴۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سیدمحمدکاظم عصار، ۲۲ تیرماه ۱۳۸۲.
۴۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد احمد ترجانی‌زاده، ۲۹ شهریورماه ۱۳۸۲.
۴۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد عبدالحمید بدیع‌الزمانی کردستانی، ۲۳ مهرماه ۱۳۸۲.
۴۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد بهاءالدین خرمشاهی، ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۸۲.
۴۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر شیرین بیانی، ۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۲.
۴۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ژاله آموزگار، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲.
۴۶. زندگی‌نامه پروین اعتصامی، ۱۶ اسفندماه ۱۳۸۲.
۴۷. زندگی‌نامه و خدمات مذهبی و فعالیت‌های سیاسی مرحوم حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی، ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۲.
۴۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر فاطمه سیاح، ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۸۳.
۴۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام، ۱۲ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۳.
۵۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر زهرا رهنورد، ۳۰ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۳.
۵۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی میرزا عبدالغفارخان نجم‌الدوله، ۳ خردادماه ۱۳۸۳.
۵۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم سید احمد ادیب پیشاوری، ۳۰ خردادماه ۱۳۸۳.
۵۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد نوش‌آفرین انصاری، ۲۸ تیرماه ۱۳۸۳.
۵۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر نصرالله پورجوادی، ۲۹ شهریورماه ۱۳۸۳.
۵۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر اسماعیل حاکمی والا، ۲۰ مهرماه ۱۳۸۳.
۵۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج ملاّ هادی سبزواری، ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۸۳.
۵۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی، ۱۴ آذرماه ۱۳۸۳.
۵۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی، ۲۹ دی‌ماه ۱۳۸۳.
۵۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدحسن موسوی بجنوردی، ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۳.
۶۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر عباس اقبال آشتیانی، ۵ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۴.
۶۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان، ۳۱ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۴.
۶۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد خوانساری، ۳۱ خردادماه ۱۳۸۴.
۶۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سیدحسن قاضی طباطبائی، ۲۸ تیرماه ۱۳۸۴.
۶۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی (گل‌آقا)، ۷ شهریورماه ۱۳۸۴.
۶۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علاّمه ابوالحسن شعرانی، ۳۰ مهرماه ۱۳۸۴.
۶۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد محمد بهمن‌بیگی، ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۸۴.
۶۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد احمد بهمنیار کرمانی، ۲۹ آذرماه ۱۳۸۴.
۶۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد بابا صفری، ۱ بهمن‌ماه ۱۳۸۴.
۶۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمد نخجوانی، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۴.
۷۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی، ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۴.
۷۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر غلامحسین شکوهی، ۳۱ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۵.
۷۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر عبدالرسول خیام‌پور، ۳۰ خردادماه ۱۳۸۵.
۷۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن تاج‌بخش، ۲۸ تیرماه ۱۳۸۵.
۷۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد مستوره کردستانی، ۲۸ شهریورماه ۱۳۸۵.
۷۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عبدالمحمد آیتی، ۲۶ مهرماه ۱۳۸۵.
۷۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم، ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۸۵.
۷۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان سیدمحمدتقی مصطفوی، ۱۵ آذرماه ۱۳۸۵.
۷۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان سعید نفیسی، ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۵.
۷۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد رشدی راشد، ۲۷ دی‌ماه ۱۳۸۵.
۸۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذریزدی، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۵.
۸۱. زندگی‌ نامه ‌و ‌خدمات‌علمی و فرهنگی دکتر عباس حرّی، ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۵.
۸۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمدعلی موحد، ۳۱ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۶.
۸۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد پروفسور عبدالجواد فلاطوری، ۳۱ تیرماه ۱۳۸۶.
۸۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد علامه علی‌اکبر دهخدا، ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۸۶.
۸۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله علی دوانی، ۴ مهرماه ۱۳۸۶.
۸۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد میرزاحسن رشدیه، ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۸۶.
۸۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد استاد محمد پروین گنابادی، ۹ دی‌ماه ۱۳۸۶.
۸۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۶.
۸۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله حاج میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۸۷.
۹۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر سیدجعفر شهیدی، ۶ خردادماه ۱۳۸۷.
۹۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور ویلیام چیتیک، ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷.
۹۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر محمد معین، ۳۱ تیرماه ۱۳۸۷.
۹۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر علی‌اکبر شعاری‌نژاد، ۱۰ شهریورماه ۱۳۸۷.
۹۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله شیخ آقابزرگ تهرانی، ۷ مهرماه ۱۳۸۷.
۹۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهری باقری، ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۸۷.
۹۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان ارباب‌کیخسرو شاهرخ، ۴ دی‌ماه ۱۳۸۷.
۹۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان استاد علی‌اصغر فقیهی، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۷.
۹۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر علی اقبالی، ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۷.
۹۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری (ادیب ثانی)، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸.
۱۰۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین مصاحب، ۳۱ خردادماه ۱۳۸۸.
۱۰۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر تاج‌زمان دانش، ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸.
۱۰۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم شیخ ابوعبدالله زنجانی، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۸.
۱۰۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمدامین ادیب طوسی، ۲ اسفندماه ۱۳۸۸.
۱۰۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد میرزا جعفر سلطان‌القرّایی، ۶ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۹.
۱۰۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر محمدامین ریاحی، ۲۸ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۹.
۱۰۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان استاد دکتر سیدمحمد مشکوه، ۱۸ مردادماه ۱۳۸۹.
۱۰۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان پروفسور سیدمحمود حسابی، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۸۹.
۱۰۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قرائتی، ۸ دی‌ماه ۱۳۸۹.
۱۰۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد ابوالقاسم گرجی، ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۹، دو جلد.
۱۱۰. بزرگداشت آیت‌الله شیخ جعفر شوشتری، ۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۹.
۱۱۱. یادی از بزرگان، ۲۱ تیرماه ۱۳۹۰.
۱۱۲. بزرگداشت‌نامه دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، ۱ شهریورماه ۱۳۹۰.
۱۱۳. نکوداشت‌نامه ابوذر زمان آیت‌الله سیّدمحمود طالقانی، ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۰.
۱۱۴. مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد دکتر حسن دادبان، ۳ دی‌ماه ۱۳۹۰، دو جلد.
۱۱۵. مجموعه مقالات بزرگداشت استاد دکتر محسن جهانگیری، ۶ اسفندماه ۱۳۹۰.
۱۱۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شهید دکتر مصطفی چمران، ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱.
۱۱۷. یادی از نام‌آوران، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۱.
۱۱۸. مجموعه مقالات در پاسداشت مقام علمی و معنوی حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی زرندی، تابستان ۱۳۹۱.
۱۱۹. زندگی‌نامه و خدمات دینی و علمی فقیه آگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، آبان‌ماه ۱۳۹۱.
۱۲۰. نهضت جنگل و اتحاد اسلام (اسناد محرمانه و گزارش‌ها)، آذرماه ۱۳۹۱.
۱۲۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی، فرهنگی و اقتصادی مهندس محسن خلیلی، آذرماه ۱۳۹۱.
۱۲۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان سیدعلی‌اکبر حسینی، اسفندماه ۱۳۹۱.
۱۲۳. مجموعه مقالات در بزرگداشت مقام علمی و معنوی محدث کبیر علامه سیدنعمت‌الله جزایری، ۱۰ و ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۱.
۱۲۴. اندیشه‌نامه حضرت آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، ۶ خردادماه ۱۳۹۲، دو جلد.
۱۲۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر سلیم نیساری، ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲.
۱۲۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن انوری، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۳.
۱۲۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد شیخ عبدالله نورانی، ۳ خردادماه ۱۳۹۳.
۱۲۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت‌الله سیدحسن سعادت مصطفوی، ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳.
۱۲۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر حسن احمدی گیوی، ۱۳ مردادماه ۱۳۹۳.
۱۳۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور محمدجان شکوری بخارایی، ۳ شهریورماه ۱۳۹۳.
۱۳۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده یاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، ۷ مهرماه ۱۳۹۳.
۱۳۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر منوچهر مرتضوی، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳.
۱۳۳ زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر قیصر امین‌پور، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۳.
۱۳۴ زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر بدرالزمان قریب، ۸ آذرماه ۱۳۹۳.
۱۳۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد جُرج جرداق، ۹ دی‌ماه ۱۳۹۳.
۱۳۶. زندگی‌نامه و خدمات هنری و فرهنگی استاد غلامحسین امیرخانی، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۳.
۱۳۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر حسن حبیبی، ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۳.
۱۳۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر ابوتراب نفیسی، ۱۸ اسفند‌ماه ۱۳۹۳.
۱۳۹. زندگی‌نامه و خدمات فرهنگی، اجتماعی و علمی امام موسی صدر، ۵ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۹۴.
۱۴۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور آزرمیدخت صفوی، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴.
۱۴۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور عبدالودود اظهر دهلوی، ۲۴ خردادماه ۱۳۹۴.
۱۴۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمدتقی دانش‌پژوه، ۱۷ مردادماه ۱۳۹۴.
۱۴۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر لطف‌الله هنرفر، ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴.
۱۴۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود رفیعی، ۱۹ مهرماه ۱۳۹۴.
۱۴۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۴.
۱۴۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد احمد سیّاح، ۲۳ آذرماه ۱۳۹۴.
۱۴۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد جعفر خمامی‌زاده، ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴.
۱۴۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر ساسان سپنتا، ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۴.
۱۴۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور عبدالباقی گولپینارلی، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۴.
۱۵۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۵.
۱۵۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهدی گلشنی، ۲۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۵، دو جلد.
۱۵۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر سیّدحسن سادات ناصری، ۱۶ خردادماه ۱۳۹۵.
۱۵۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم سپیده کاشانی، ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵.
۱۵۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر امیربانو کریمی، ۲۶ مردادماه ۱۳۹۵.
۱۵۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور شریف‌حسین قاسمی، ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۵.
۱۵۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی حضرت استاد آیت‌الله سیّدرضی شیرازی، ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵.
۱۵۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی هانری کربن، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۵.
۱۵۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر احمدعلی رجایی‌بخارایی، ۱۵ آذرماه ۱۳۹۵.
۱۵۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد صدرالدین عینی، ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۵.
۱۶۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر احسان اشراقی، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۵.
۱۶۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد ابوالحسن نجفی، ۲۱ اسفند‌ماه ۱۳۹۵.
۱۶۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر اسماعیل رفیعیان.
۱۶۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید عبدالله انوار، ۳ خردادماه ۱۳۹۶.
۱۶۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر حسن لاهوتی، ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶.
۱۶۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر کریم مجتهدی، ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۶.
۱۶۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد بدرالدین کتابی، ۲۶ مهرماه ۱۳۹۶.
۱۶۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، ۱۳ آذرماه ۱۳۹۶.
۱۶۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر آذرتاش آذرنوش، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶.
۱۶۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، ۵ دی‌ماه ۱۳۹۶.
۱۷۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور باباجان غفوراف، ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۶.
۱۷۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر امیرحسن یزدگردی، ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶.
۱۷۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶.
۱۷۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور مریم میرزاخانی، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶.
۱۷۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدعلی غیوری، ۸ خردادماه ۱۳۹۷.
۱۷۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر سیمین دانشور، ۶ تیرماه ۱۳۹۷.
۱۷۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمدتقی بهار (ملک‌الشعراء)، ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷.
۱۷۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمدباقر الفت، ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷.
۱۷۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر محمدجواد مشکور، ۴ مهرماه ۱۳۹۷.
۱۷۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر غلامحسین صدیقی، ۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷.
۱۸۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه محمدتقی جعفری، ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷.
۱۸۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر غلامرضا اعوانی، ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷.
۱۸۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی، ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷.
۱۸۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه محمد اقبال لاهوری، ۲۱ اسفند‌ماه ۱۳۹۷.
۱۸۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر محمود عبادیان، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸.
۱۸۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه عبدالحسین امینی، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸.
۱۸۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه، ۲۸ خرداد‌ماه ۱۳۹۸.
۱۸۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمود شهابی خراسانی، ۲ مرداد‌ماه ۱۳۹۸.
۱۸۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر سیدباقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، ۲۷ مرداد‌ماه ۱۳۹۸.
۱۸۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی، ۳۱ شهریور‌ماه ۱۳۹۸.
۱۹۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحومه دکتر طاهره صفارزاده، ۳۰ مهر‌ماه ۱۳۹۸.
۱۹۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه سیدمحمد فرزان، ۲۹ آبان‌‌ماه ۱۳۹۸.
۱۹۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم کلنل محمدتقی‌خان پسیان، ۳ دی‌‌ماه ۱۳۹۸.
۱۹۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر پرویز کردوانی، ۲ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸.
۱۹۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر دره میرحیدر، ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹.
۱۹۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر محمدجعفر محجوب، ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹.
۱۹۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر مهدی بیانی، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹.
۱۹۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر یدالله ثمره، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹.
۱۹۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سیدحسین خدیوجم، ۲۲ دیماه ۱۳۹۹.
۱۹۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سیدهادی خسروشاهی، ۵ بهمنماه ۱۳۹۹.
۲۰۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محیی‌الدین مهدی الهی‌قمشه‌ای، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹.
۲۰۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد اسماعیل سعادت، ۱۱ اسفند‌ماه ۱۳۹۹.
۲۰۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد نورعلی برومند، ۲۴ اسفند‌ماه ۱۳۹۹.
۲۰۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمدکریم پیرنیا، ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰.
۲۰۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد لایق شیرعلی، ۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۰.
۲۰۵. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر علی بلوکباشی، ۹ تیر‌ماه ۱۴۰۰.
۲۰۶. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمدابراهیم آیتی، ۳۱ شهریور‌ماه ۱۴۰۰.
۲۰۷. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سیدجعفر شهری‌باف، ۱۹ مهر‌ماه ۱۴۰۰.
۲۰۸. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه حسن حسن‌زاده آملی، ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰.
۲۰۹. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر سعید ارباب شیرانی، ۲۹ آذر‌ماه ۱۴۰۰.
۲۱۰. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سیدغلامرضا سعیدی، ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰.
۲۱۱. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد محمود فرشچیان، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰.
۲۱۲. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور ویلفرد مادلونگ، ۱۸ خرداد‌ماه ۱۴۰۱.
۲۱۳. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر اصغر دادبه، ۱ مرداد‌ماه ۱۴۰۱.
۲۱۴. زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی محتشم کاشانی، ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱.
فهرست فصلنامه های منتشر شده

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر»

 1. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۱)
 2. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۲)
 3. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۳)
 4. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۴)
 5. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۵)
 6. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۶)
 7. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۷)
 8. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۸)
 9. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۹)
 10. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۱۰)
 11. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۱۱)
 12. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۱۲)
 13. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۱۳)
 14. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ( شماره ۱۴)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»

 1. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۱)
 2. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۲)
 3. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۳)
 4. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۴)
 5. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۵)
 6. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۶)
 7. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۷)
 8. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۸)
 9. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۴۹)
 10. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۵۰)
 11. فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (شماره ۵۱)
فهرست دو ماهنامه مفاخر ماندگار
 1. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱
 2. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۲
 3. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۳
 4. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۴
 5. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۵
 6. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۶
 7. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۷
 8. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۸
 9. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۹
 10. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۰
 11. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۱
 12. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۲
 13. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۳
 14. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۴
 15. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۵
 16. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۶
 17. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۷
 18. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۸
 19. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۱۹
 20. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۲۰
 21. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۲۱
 22. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۲۲
 23. دوماهنامه «مفاخر ماندگار» شماره ۲۳