۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

معلم پرشور؛ عاشق زبان و ادبیات فارسی
گزارش مراسم مجازی بزرگداشت مرحوم دکتر یدالله ثمره

معلم پرشور؛ عاشق زبان و ادبیات فارسی

به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نشست مجازی بزرگداشت دکتر یدالله ثمره، زبان شناس ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران وعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی چهارشنبه ۱۹ آذرماه برگزار شد.

نشست مجازی بزرگداشت دکتر مرحوم یدالله ثمره
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزاری می‌کند

نشست مجازی بزرگداشت دکتر مرحوم یدالله ثمره

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چهارشنبه ۱۹ آذرماه نشست مجازی بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر یدالله ثمره؛ ادیب، زبان شناس و استاد فقید دانشگاه را برگزار می‌کند.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۹)
از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۹)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز) (۴۹) سال شانزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹