بایگانی خبر مناسبت ها اشخاصی که قلم در دستشان است متوجه باشند که قلم آنها، زبان آنها، در حضور خداست.(امام خمینی (ره))
مسیر: بایگانی خبر مناسبت ها اشخاصی که قلم در دستشان است متوجه باشند که قلم آنها، زبان آنها، در حضور خداست.(امام خمینی (ره))