بایگانی خبر مناسبت ها همت بگمارید که قلم و بیان خویش را برای تعالی اسلام و کشور و ملت خود به کار گیرید.(امام خمینی (ره))
مسیر: بایگانی خبر مناسبت ها همت بگمارید که قلم و بیان خویش را برای تعالی اسلام و کشور و ملت خود به کار گیرید.(امام خمینی (ره))