بایگانی خبر مناسبت ها آن کسی قلمش قلم انسانی است که از روی انصاف بنویسد. (امام خمینی (ره))
مسیر: بایگانی خبر مناسبت ها آن کسی قلمش قلم انسانی است که از روی انصاف بنویسد. (امام خمینی (ره))