بایگانی خبر مناسبت ها شما کوشش کنید که با بیان و قلم، مسلسلها را کنار بگذارید و میدان را به قلمها و به علمها و به دانشها واگذار کنید. (امام خمینی(ره))
مسیر: بایگانی خبر مناسبت ها شما کوشش کنید که با بیان و قلم، مسلسلها را کنار بگذارید و میدان را به قلمها و به علمها و به دانشها واگذار کنید. (امام خمینی(ره))