بایگانی خبر مناسبت ها کسانی که اهل قلم هستند، اهل بیان هستند، کوشش کنند که مردم را دعوت به وحدت بکنند.(امام خمینی(ره))
مسیر: بایگانی خبر مناسبت ها کسانی که اهل قلم هستند، اهل بیان هستند، کوشش کنند که مردم را دعوت به وحدت بکنند.(امام خمینی(ره))