بایگانی خبر مناسبت ها مسئولیت بزرگ شما امروز قلمهایی است که در دست شماست.(امام خمینی (ه))
مسیر: بایگانی خبر مناسبت ها مسئولیت بزرگ شما امروز قلمهایی است که در دست شماست.(امام خمینی (ه))