بایگانی خبر اخبار سال 1391 انجمن برگردان روایت‏ گونه شاهنامه فردوسی به نثر منتشر شد

برگردان روایت‏ گونه شاهنامه فردوسی به نثر منتشر شد

پست الکترونیکی چاپ

revayateshahnameبرگردان روایت‏گونه شاهنامه فردوسی به نثر، به قلم نویسنده، شاعر و استاد دکتر سید محمد دبیرسیاقی است.

وی از ارکان چهارگانه بنیاد لغت‌نامه دهخدا و مصحح بسیاری از متن‌های کهن فارسی‌است. شاهنامه‌ی فردوسی تنها تاریخ و روایات داستانی و اساطیری ایران قدیم نیست. شاهنامه فرهنگِ ایران است از آغاز تا پایان قرنِ چهار هجری با تمام مظاهرش، گنجی است که فردوسی برای ایران و ایرانی بر جای نهاده است.

دکتر دبیرسیاقی برای استفاده از این گنجینه‌ی گرانبها و نیز برای سهولت اطلاع از مضمون و محتوای شاهنامه، و استفاده‌ی عموم از آن، تمامی اشعار و داستان‏های شاهنامه را به نثر ساده و روان برگردانده است.
برگردان روایت‏گونه شاهنامه فردوسی به نثر، نویسنده: دکتر سید محمد دبیرسیاقی، تاریخ انتشار: 1390، تعداد صفحه: 480، قیمت: 140,000 ریال

مسیر: بایگانی خبر اخبار سال 1391 انجمن برگردان روایت‏ گونه شاهنامه فردوسی به نثر منتشر شد