بایگانی خبر معرفی کتاب تاریخ فرشته (جلد 3)

تاریخ فرشته (جلد 3)

پست الکترونیکی چاپ

tarikh-fereshtehتألیف: محمّدقاسم هندوشاه استرآبادی
تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات: دکتر محمّدرضا نصیری
تعداد صفحات: 685+2 صفحه
قیمت: 400000 ریال
چاپ اوّل: 1393؛ شمارگان: 1000 نسخه

تاریخ فرشته در تاریخ عمومی هندوستان از آغاز تا اوایل سدة یـازدهم و به نـام عادل‌شاه ابـراهیم دوم نـوشته شده؛ کتـابی است ارزشمند، جامع و مفصّل در ذکر سلاطین و فرمانروایان مسلمان شبه قاره که اطّلاعات باارزشی دربارة تاریخ حکومت‌های مسلمان هند و فضلا و ادیبان آن سرزمین؛ و همچنین روابط سیاسی و فرهنگی ایران و هند در دوره‌های مختلف خصوصاً دورة صفویه به دست می‌دهد. این اثر مشتمل بر یک مقدّمه و دوازده باب و یک خاتمه است که مؤلف تحریر آن را در سال 998 هـ.ق / 1589م آغاز کرده و ابتدا آن را گلشن ابراهیمی و سپس نورس‌نامه نامیده، امّا بعدها به تاریخ فرشته مشهور شده است.
جلد اول تاریخ فرشته مشتمل بر مقدّمه و مقالة اوّل و دوم است که از آغاز تاریخ هند تا عصر بابر  و جلد دوم تاریخ عصر بابر تا عادل‌شاهیان را در بر می گیرد که توسّط دکتر محمّدرضا نصیری تصحیح و منتشر شده است. جلد سوم تاریخ فرشته یعنی کتاب حاضر مشتمل بر حکومت عادل‌شاهیان، نظام‌شاهیان، قطب‌شاهیان، عمادشاهیان و بریدشاهیان است. در پایان کتاب تعلیقات، فهرست‌ ترکیبات و تعبیـرات، لغات و اصطلاحـات،  آیات، احادیث، امثال و حکم و جملات عربی، اشعار، اشخاص، جای‌ها، مشاغل و مناصب، ملل و نحل و کتاب‌ها؛ و کتابنامه آمده است.

مسیر: بایگانی خبر معرفی کتاب تاریخ فرشته (جلد 3)