روز شمار مفاخر

روز شمار مفاخر

بسمه تعالی

 

آشنایی با رویدادهای مهم تاریخی هر قوم و ملتی سهم ارزنده‌ای در قوام ملیت (و حتی ملت‌سازی) و نقش پر رنگی در هویت سازی آن جامعه ایفاء می‌کند.
بر همین اساس درصدد برآمدیم با ایجاد بخش روزشمار مفاخر گامی خرد در راستای شناخت و بازشناخت بزرگان این سرزمین برداریم.

لازم به توضیح است این روزشمار توسط خانم دکتر نادره جلالی نوشته شده است.

1 روزشمار مفاخر (فروردین ماه)
2 روزشمار مفاخر (اردیبهشت ماه)
3 روزشمار مفاخر (خرداد ماه)
4 روزشمار مفاخر (تیر ماه)
5 روزشمار مفاخر (مرداد ماه)
6 روزشمار مفاخر (شهریور ماه)
7 روزشمار مفاخر (مهرماه)
8 روزشمار مفاخر (آبان ماه)
9 روزشمار مفاخر (آذر ماه)
10 روزشمار مفاخر (دی ماه)
11 روزشمار مفاخر (بهمن ماه)
12 روزشمار مفاخر (اسفند ماه)
مسیر: روز شمار مفاخر