۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : نامه انجمن

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۹)
از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۹)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز) (۴۹) سال شانزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹