۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : هشتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی