ابوالقاسم گرجی

درگذشت 1389، تهران، از مفاخر فرهنگي ايران، فقیه و حقوقدان