احمد بیرشک

تولد 1285،تهران، از مفاخر فرهنگي ايران، ریاضی­دان و مورخ علم