ارباب کیخسرو شاهرخ

(تولد 1254، کرمان)، از مفاخر فرهنگی ایران و بنیانگذار کتابخانه مجلس