استاد سید هادی خسروشاهی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی