اعضای جدید هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ با توجه به اتمام دوره مدیریت اعضای هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، طی احکامی جداگانه اعضای جدید منصوب شدند. متن احکام به شرح ذیل می‌باشد: جناب آقای دکتر محمد مهدی مظاهری، عضو هیأت مدیره جناب آقای حسین شاکری، عضو هیأت مدیره جناب آقای دکتر سید حسن […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

anjoman-mafakherبا توجه به اتمام دوره مدیریت اعضای هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، طی احکامی جداگانه اعضای جدید منصوب شدند.

متن احکام به شرح ذیل می‌باشد:

scan0001

جناب آقای دکتر محمد مهدی مظاهری، عضو هیأت مدیره

scan0002

جناب آقای حسین شاکری، عضو هیأت مدیره

scan0003

جناب آقای دکتر سید حسن شهرستانی، عضو هیأت مدیره

scan0004

جناب آقای دکتر محمد مهدی احمدی، عضو هیأت مدیره