اعضای شورای علمی

حسن بلخاری قهی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مهدی محقق، عضو شورای علمی

اصغر دادبه، عضو شورای علمی

مهدی حجت، عضو شورای علمی

حسن انوری، عضو شورای علمی

توفیق سبحانی، عضو شورای علمی

سید عبدالله انوار، عضو شورای علمی

علی رواقی، عضو شورای علمی

کریم نجفی برزگر، عضو شورای علمی

منوچهر صدوقی‌سُها، عضو شورای علمی

کاوه خورابه، معاون علمی پژوهشی