امیر حسن عابدی

(درگذشت 1390، دهلی نو)، از مفاخر فرهنگی ایران و ادیب