انتشار شماره چهارم ویژه‌نامه قانون و حقوق

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ چهارمین شماره از ویژه نامه قانون و حقوق ضمیمه فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون پیام بهارستان منتشر شد. فهرست مقالات به این قرار است: بخش اول- نهادهای قضائی در جهان اسلام و ایران کتاب الاحتساب امام زیدی/ صادق سجادی بخش دوم-رسائلی در حقوق اساسی و اداری تعلیمات مدنیه، […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۳

veijhename-baharestan-ghanon-hokomat4چهارمین شماره از ویژه نامه قانون و حقوق ضمیمه فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون پیام بهارستان منتشر شد.

فهرست مقالات به این قرار است:
بخش اول- نهادهای قضائی در جهان اسلام و ایران
کتاب الاحتساب امام زیدی/ صادق سجادی
بخش دوم-رسائلی در حقوق اساسی و اداری
تعلیمات مدنیه، رساله‌ای درسی در حقوق سیاسی و اداری/ اسماعیل شمس
رساله اخلاق سلطنت/ سیما طایفه
رساله در آداب سلطنت/ محمدرحیم خان کرمانی؛ فرامرزحاج منوچهری
بخش سوم- قوانین و مقررات نظامی
حدود وظایف محاکم عسکری [دادگاه‌های نظامی]/ دکتر منصوره تحادیه
قانون‌نامه خدمات نظام دولت فرانسه/ عسکر بهرامی
رساله در علم و قواعد توپخانه/ مسعود تاره
قانون نظام/ یحیی خان، دکتر نادره جلالی
قانون مشق نظام/ سید علی آل داود
تکالیف و حقوق درجات نظامی/ رضوان مساح، مرتضی موسوی
نظام‌نامه اداره ژاندارمری ایران/ سید علی آل داود
تعلیمات نظامی/ جمشید کیان‌فر
بخش چهارم- شرکت‌ها، مسائل حقوقی و روش تصفیه
انحلال و تصفیه شرکت عمومی ایران/ فرشته صرافان
بخش پنجم- آئین سندنویسی در دوره قاجار
قانون فارسی/ مهبانو علیزاده
بخش ششم- قراردادها و معاهدات ایران با دول خارجه
قراردادها و عهدنامه‌های سیاسی ایران با دول خارجه/ نادره جلالی
بخش هفتم- مشروطه در ولایات
رساله‌ای در باب شیوه اجرای قانون اساسی [در فارس]/ سید علی آل داود
بخش هشتم- اسناد مجلس و دوائر داخلی آن
نظام‌نامه اداره مباشرت مجلس شورای ملی
نظام‌نامه طبقات مستخدمین مجلس شورای ملی
دستورالعمل مفتش
دستورالعمل ناظر
مواظب اوراق رای و لوح
بخش نهم- گزیده قوانین
قانون وکالت، مصوب بهمن ۱۳۱۵
نظام نامه قانون وکالت، مصوب ۱۳۱۶
سخنرانی دکتر احمد متین دفتری، هنگام گشایش کانون وکلا
ویژه نامه قانون و حقوق به مدیر مسئولی محمد رجبی، رئیس کتابخانه، سردبیری سید علی آل داود و معاون سردبیری کورش نوروز مرادی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.