انتشار هفت پیکر نظامی گنجوی به تصحیح محمد روشن

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ هفت پیکر یکی از مثنوی های مشهور از مجموعه خمسه نظامی، شاعر نام آور نیمه اول قرن ششم هجری است. شیوه نظامی در سرودن مثنوی های پنج گانه خمسه بسیار شیوا است و نظمی استوار دارد. محمد روشن در مقدمه تصحیح خود از هفت پیکر نظامی گنجوی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

haft-peykar-nezami-tashih-mohammad-roshanهفت پیکر یکی از مثنوی های مشهور از مجموعه خمسه نظامی، شاعر نام آور نیمه اول قرن ششم هجری است. شیوه نظامی در سرودن مثنوی های پنج گانه خمسه بسیار شیوا است و نظمی استوار دارد.

محمد روشن در مقدمه تصحیح خود از هفت پیکر نظامی گنجوی که به تازگی توسط انتشارات صدای معاصر منتشر شده است درباره این منظومه و نسخه های مورد استفاده اش شرح می‌دهد. در پایانِ این کتاب نیز شرح و توضیح بعضی واژگان و عبارتها مانند نوروز، فصل های سال و چگونگی تقسیم سال به فصل ها و تعداد این فصل ها در اقلیمهای آب و هوایی هر منطقه جغرافیایی ، سال خورشیدی در قبل و پس از دوره ساسانی، محاسبه سال خورشیدی در ادوار مختلف تاریخی، جشنهای مرسوم در ماه های مختلف سال و… می پردازد.

هفت پیکر، حکیم نظامی گنجوی، تصحیح: محمد روشن، انتشارات صدای معاصر، ۱۳۹۴، ۳۷۶ صفحه، قیمت: ۲۰۸۰۰۰ ریال.