انتصاب حسن بلخاری در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی کشور

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت:‏ عضویت حسن بلخاری در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی کشور ‏ طی حکمی از سوی‎ ‎سید عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و ‏رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عضویت در شورای پروانه نمایش فیلم های […]

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت:‏
عضویت حسن بلخاری در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی کشور ‏
طی حکمی از سوی‎ ‎سید عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و ‏رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عضویت در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی کشور منصوب ‏شد.‏
گفتنی است شورای پروانه نمایش یا شورای بازبینی فیلم‌ها، بخشی از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی است که مسئولیت صدور یا رد پروانه ساخت برای فیلم‌های سینمایی کشور را به عهده دارد.‏