انتصاب دکتر بلخاری به عنوان عضو شورای عالی سیاستگذاری، راهبردی دانشگاه هنر‌های اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان

چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷ دکتر محمدمهدی طهرانچی،سرپرست دانشگاه آزاد با صدور حکمی دکتر حسن بلخاری قهی را به عنوان عضو شورای عالی سیاستگذاری، راهبردی دانشگاه هنر‌های اسلامی ـ. ایرانی استاد فرشچیان منصوب کرد.

چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷

636703056739137513 B

دکتر محمدمهدی طهرانچی،سرپرست دانشگاه آزاد با صدور حکمی دکتر حسن بلخاری قهی را به عنوان عضو شورای عالی سیاستگذاری، راهبردی دانشگاه هنر‌های اسلامی ـ. ایرانی استاد فرشچیان منصوب کرد.