انتصاب رئیس اداره منابع انسانی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای سید علی حسینی به عنوان رئیس اداره منابع انسانی انجمن منصوب شد. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵

Mr-Seied-Ali-Hosseini

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای سید علی حسینی به عنوان رئیس اداره منابع انسانی انجمن منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

1395.08.19-hosseni