انتصاب رئیس کتابخانه انجمن

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ سرکار خانم افسانه شفاعتی به سمت رئیس کتابخانه انجمن منصوب شد. متن حکم بدین شرح است:

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۵

Ms-Afsaneh-Shafaatiطی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ سرکار خانم افسانه شفاعتی به سمت رئیس کتابخانه انجمن منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

ahkam-afsaneh-shefaati