انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز بزرگداشت حافظ شیرازی را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز بزرگداشت حافظ شیرازی را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز بزرگداشت حافظ شیرازی را گرامی می‌دارد.