بابا صفری

(تولد 1299، اردبیل)، از مفاخر فرهنگی ایران و مورخ