بازدید رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از ساختمان شماره دو و فروشگاه کتاب انجمن

محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از ساختمان شماره ۲ و فروشگاه کتاب انجمن بازدید کرد.

در این بازدید مهدی شفیعی معاون اجرائی و کاوه خورابه معاون علمی پژوهشی انجمن هم حضور داشتند.