با دکتر حسن بلخاری از زاویه فرهنگ و هنر اسلامی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۶ مصاحبه دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار ومفارخر فرهنگی با عنوان «قریه مطمئنه آمنه» در نشریه رصد، شماره ۳۳، بهار ۱۳۹۶ منتشر شد. در ادامه به متن مصاحبه به شرح ذیل می پردازیم:

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۶

dr.bolkharigharyemotmaeneمصاحبه دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار ومفارخر فرهنگی با عنوان «قریه مطمئنه آمنه» در نشریه رصد، شماره ۳۳، بهار ۱۳۹۶ منتشر شد.
در ادامه به متن مصاحبه به شرح ذیل می پردازیم:

1gharye

2gharye

3gharye

4gharye