بدیع الزمان فروزانفر

(درگذشت 1349، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و ادیب