برگزاری نخستین کلاس‌های دوره‌های آموزشی متن‌خوانی

نخستین کلاس از سری کلاس‌های روزهای شنبه و سه‌شنبه دوره‌های آموزشی متن‌خوانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مدرسه انجمن (ساختمان شماره دو) برگزار شد. روز شنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ اولین جلسه از کلاس‌های فلسفه و منطق ابن سینا(با تکیه بر متن دانشنامه علائی) به خوانش استاد سید عبدالله انوار و اسفار ملاصدرا به خوانش […]

نخستین کلاس از سری کلاس‌های روزهای شنبه و سه‌شنبه دوره‌های آموزشی متن‌خوانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مدرسه انجمن (ساختمان شماره دو) برگزار شد.

روز شنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ اولین جلسه از کلاس‌های فلسفه و منطق ابن سینا(با تکیه بر متن دانشنامه علائی) به خوانش استاد سید عبدالله انوار و اسفار ملاصدرا به خوانش استاد اکبر ثبوت برگزار شد.

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۸ ۱۵ ۰۶ ۵۳photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۸ ۱۵ ۰۷ ۲۷

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۸ ۱۵ ۰۸ ۱۳photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۸ ۱۵ ۰۸ ۲۶

همچنین روز سه‌شنبه ۳ بهمن‌ماه اولین جلسه از کلاس‌های فصوص‌الحکم(فص اسحاقی و یوسفی) به خوانش دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و شرح حکمت‌الاشراق سهروردی به خوانش دکتر مهدی محقق برگزار شده بود.

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۳ ۱۸ ۳۳ ۰۶photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۳ ۱۸ ۳۱ ۳۶

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۳ ۱۸ ۳۱ ۰۲photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۳ ۱۸ ۳۰ ۱۲