بزرگداشت محمود حکیمی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ بزرگداشت محمود حکیمی روز  ۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ در پژوهشگاه جهاد دانشگاهی به همت بنیاد ادبیات داستانی برگزار می شود و از کتاب جشن نامه وی نیز رونمایی می شود

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

بزرگداشت محمود حکیمی روز  ۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ در پژوهشگاه جهاد دانشگاهی به همت بنیاد ادبیات داستانی برگزار می شود و از کتاب جشن نامه وی نیز رونمایی می شود