بهاءالدین خرمشاهی

تولد 1324، قزوین، از مفاخر فرهنگي ايران، ادیب و قرآن پژوه