به گزین شاهنامه برای دانشجویان

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۴ نامورنامه شهریار برگزیدۀ دیباچۀ شاهنامه، داستان هفت‌ خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش است که به کوشش دکتر سجاد آیدنلو برای دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تدوین شده است. دکتر سجاد آیدنلو، که در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری را در زمینۀ آثار حماسی و به ویژه […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۴

shahaname-namor-shahriarنامورنامه شهریار برگزیدۀ دیباچۀ شاهنامه، داستان هفت‌ خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش است که به کوشش دکتر سجاد آیدنلو برای دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تدوین شده است.

دکتر سجاد آیدنلو، که در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری را در زمینۀ آثار حماسی و به ویژه شاهنامۀ فردوسی انجام داده است، این بار چند بخش و داستان شاهنامه را که تقریباً همۀ متخصصان فن آنها را بهترین و برجسته ترین بخش ها و داستان های حماسۀ ملی ایران می دانند، انتخاب و برگزیده ای از بیت های آنها را برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با عنوان  شاهنامه (۱) نامورنامۀ شهریار برگزیدۀ دیباچۀ شاهنامه، داستان هفت‌ خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش تدوین کرده است.

این کتاب در سه بخش تدوین شده است. بخش نخست مقدمه ای است دربارۀ برخی از مهم ترین مسائل مربوط به سرگذشت فردوسی و یکی دو مبحث دیگر دربارۀ شاهنامه. قسمت دوم متن بیتهای برگزیده است که از دیباچه و داستان های هفت خان رستم (نبرد مازندران)، رستم و سهراب و سیاوش  بر اساس تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق انتخاب شده و در مجموع ۱۷۷۳ بیت است. سه داستان یاد شده از بهترین، محبوب ترین و شناخته شده ترین روایات شاهنامه هستند؛ دیباچۀ کتاب هم مقدمۀ ورود به حماسۀ ملی ایران و آشنایی با کلیات جهان بینی فردوسی و اساس شیوۀ کار اوست که متأسفانه در مقاطع سه گانۀ رشتۀ ادبیات فارسی در دانشگاه ها غالباً مغفول واقع می شود. بخش سوم کتاب، تعلیقات متن است و در آن به معانی لغات، ترکیبات و تعابیر درخور بحث گزارش بعضی مصراع ها و ابیات، توضیح برخی نکات متن شناختی و اشارات اساطیری، حماسی و آیینی و معرفی کوتاه شخصیت های داستانی به استناد معتبرترین تحقیقات و جدیدترین نظریات – در حد اطلاع و امکان نگارنده – پرداخته شده است.

همچنین در این اثر به دلیل ساختار درسی و آموزشی کتاب در مقدمه و تعلیقات کوشش شده است که در حد امکان جانب ایجاز رعایت شود.

شاهنامه (۱) نامورنامه شهریار ( برگزیده دیباچه ، داستان هفت‌ خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش )،مقدمه، انتخاب و توضیحات: سجاد آیدنلو، تهران، سمت،  ۲۶۸ صفحه، بها: ۷۰۰۰۰ ریال، ۱۳۹۴.