فایل گفتار صوتی دکتر شمس‌الملوک مصطفوی درباره کرونا خطاب به ملت ایران

تاثیر زندگی دیندارانه در خروج از بحران‌ها

دکتر شمس‌الملوک مصطفوی؛ مدیر گروه تخصصی فلسفه هنرِ فرهنگستان هنر: کرونا دراین مدت زندگی مردم جهان را آشفته کرده است و بسیاری از متفکرین پیامدهای مثبت و نفی این پدیده را مورد واکاوی قرار داده اند/یکی از نکات منفی حاصل از این بیماری هراسی است که از مرگ ایجاد کرده و زندگی را به کام […]

دکتر شمس‌الملوک مصطفوی؛ مدیر گروه تخصصی فلسفه هنرِ فرهنگستان هنر: کرونا دراین مدت زندگی مردم جهان را آشفته کرده است و بسیاری از متفکرین پیامدهای مثبت و نفی این پدیده را مورد واکاوی قرار داده اند/یکی از نکات منفی حاصل از این بیماری هراسی است که از مرگ ایجاد کرده و زندگی را به کام همه تلخ کرده است/اما این بیماری فرصتی را هم فراهم کرده است که ما درباره خودمان بیشتر بیاندیشیم؛ اینکه که هستیم وعمر وزندگی خودرا صرف چه اموری کرده ایم/باید بیاندیشیم که نحوه تعامل ما با انسان ها و طبیعت و خداوند هستی بخش چگونه بوده است؛درحقیقت این پرسش ها توجه به پرسش از معنای زندگی دارد؛ مواجه شدن انسان با این پرسش{به او} کمک می کند تا دررویارویی با این بحران از آرامش روحی و قلبی بیشتری برخوردار باشد/پرسش از معنای زندگی تلاشی برای این است که زندگی را به اهداف شریف پیوند بزنیم تا درحیات خود به دنبال اهداف بزرگ باشیم؛ دراین صورت است که هراس از مرگ جای خودرا به انجام وظایف و گسترش مهر و عشق خواهد داد/ نکته مهم این است که دیندارانه و عاشقانه زیستن به انسان کمک می کند که از بحران های بزرگ به سلامت خارج شود.

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر شمس الملوک مصطفوی درباره کرونا خطاب به ملت ایران