تاج زمان دانش

تولد 1305، تبریز، از مفاخر فرهنگي ايران و حقوقدان