جبار باغچه‌بان

(درگذشت 1345،تهران)، ازمفاخرفرهنگي ايران و استاد علوم‌تربیتی