جستارهای ادبی در گام پانزدهم

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۳ پانزدهمین شمارۀ مجلۀ جستارهای ادبی، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، با موضوع و محتوای ادبیات تعلیمی منتشر شد. این فصلنامه دربردارندۀ مقالاتی در تمامی موضوعات ادبی و زبانی فارسی است. در این شماره از مجلۀ جستارهای ادبی این عناوین به چشم می‌خورد: ترویج […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۳

jastarhai-adabiپانزدهمین شمارۀ مجلۀ جستارهای ادبی، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، با موضوع و محتوای ادبیات تعلیمی منتشر شد.

این فصلنامه دربردارندۀ مقالاتی در تمامی موضوعات ادبی و زبانی فارسی است.
در این شماره از مجلۀ جستارهای ادبی این عناوین به چشم می‌خورد:
ترویج علم یا تنبیه معلم؟/ مهرانگیز اوحدی
تجلی قرآن در شعر فارسی/ حسن بادنج
نگاهی به زندگی و آثار قاسم انوار و بعض مضامین عرفانی اشعار او/ زهرا باغبان شکوه
نگاهی به ساحت تعلیمی شعر دکتر قدمعلی سرّامی/ مهری تلخابی
جایگاه طب در ادبیات تعلیمی با معرفی شفاءالمرض/ محمدحسن حسن‌زادۀ نیری، فریبا جباری
قافیه جلوه‌گاه اضداد است!/ قدمعلی سرّامی، مهدی میرزارسول‌زاده
تصاویر گوهر و آموزه‌های آن‌ها در سروده‌های سبک هندی/ مریم کمالی
بازتاب اندیشه‌های عرفانی در سروده‌های سایه و تحلیل اشتراکات فکری او با برخی از شاعران بزرگ (عطار، مولانا، حافظ و …)/ علی محمدی ـ فاطمه کولیوند
این فصلنامه به مدیرمسئولی دکتر محمدجواد ضیغمی و سردبیری دکتر اصغر دادبه منتشر می‌شود.