جلال الدین همایی

(تولد 1278، اصفهان)، از مفاخر فرهنگي ايران، ادیب و شاعر