حسن حکمت نژاد

تولد، 1309، اصفهان، از مفاخر فرهنگی ایران و هنرمند