حسن رشدیه

(درگذشت 1323، قم)، از مفاخر فرهنگي ايران و بنیانگذار مدارس نوین