حسینعلی راشد

(درگذشت 1359، تهران)، از مفاخر فرهنگي ايران و خطيب