حسین طباطبایی بروجردی

درگذشت 1340، قم، عالم و مرجع بزرگ شیعیان