حمید فرزام

(درگذشت 1387، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و ادیب