گفتار صوتی دکتر حکمت الله ملاصالحی درباره کرونا خطاب به ملت ایران

خرد و دانایی خودرا دررفع بلا به منصه ظهور رسانیم

دکتر حکمت الله ملاصالحی؛ استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت امنای بنیادایران شناسی: سال جدید شمسی در آوردگاه آزمونی بزرگ و ‏دشوار برای ملک و ملت ما افتتاح شده است/حلاوت مبارکی این سال جدید برجان ما هنگامی گوارا خواهد آمد که در شرایطی این ‏چنین دشوار و خطر خیز، توفیق یافته باشیم تا قوت ایمان […]

دکتر حکمت الله ملاصالحی؛ استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت امنای بنیادایران شناسی: سال جدید شمسی در آوردگاه آزمونی بزرگ و ‏دشوار برای ملک و ملت ما افتتاح شده است/حلاوت مبارکی این سال جدید برجان ما هنگامی گوارا خواهد آمد که در شرایطی این ‏چنین دشوار و خطر خیز، توفیق یافته باشیم تا قوت ایمان و ادب و نوع دوستی و از خود گذشتکی و احساس مسوولیت نسبت به ‏دیگری و خرد و خردمندی و دانایی خود را در رفع و دفع بلایی که جامعه بشری را فراگرفته است، به منصه ظهور رسانیم و در میدان و ‏آوردگاه این آزمون بزرگ، مانند سربازانی فداکار و بزرگ ایستاده گی کنیم/ سلام می فرستیم بر جمیع شهیدان جامعه پزشکان و ‏پرستاران ایران و افراد فداکاری که در آزمونی سخت و سهمگین جان شریف خودرابرای بهبود جان بیماران کرونایی فدا کردند و سلامت ‏خودرا فدای سلامتی ملت شریف ایران نمودند. ‏

فایل گفتار صوتی دکتر حکمت الله ملاصالحی درباره کرونا خطاب به ملت ایران