دانشکده هنر و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره برگزار می کند؛

سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی و تطبیق هنری»

دانشکده هنر و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، با همکاری انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران، انجمن علمی هنرهای نمایشی ایران و فرهنگستان هنر، سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی و تطبیق هنری» را روز سه‌شنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می‌کند. این برنامه در چهار پنل برگزار خواهد که به شرح زیر است: پنل اول از ساعت […]

دانشکده هنر و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، با همکاری انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران، انجمن علمی هنرهای نمایشی ایران و فرهنگستان هنر، سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی و تطبیق هنری» را روز سه‌شنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می‌کند.

این برنامه در چهار پنل برگزار خواهد که به شرح زیر است:

پنل اول از ساعت ۹:۳۰-۱۱:۳۰ با عنوان  «مطالعات تطبیقی: نظریه ها و روش ها»

سخنرانان :دکتر حسن بلخاری، دکترهادی نظری منظم. دبیر پنل: دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی

پنل دوم از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰ با عنوان  «مطالعات تطبیقی: نظریه ها و روش ها»

سخنرانان دکتر امیر نصری، دکتر احمد شاکری. دبیر پنل: دکتر منیژه کنگرانی

پنل سوم از ساعت ۱۴:۳۰تا۱۶:۳۰ با عنوان «ادبیات نمایشی تطبیقی            »

سخنرانان: دکتر بهروز محمودی بختیاری، دکتر پرستو محبی.  مدیر پنل: دکتر رامتین شهبازی

پنل چهارم از ساعت۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ با عنوان «تئاتر تطبیقی»

سخنرانان: دکتر مجید سرسنگی، دکتر محمد حسین ناصربخت. مدیر پنل : دکتر عرفان ناظر

 

این سمپوزیوم در راستای توانمندسازی دانشجویان در عرصه پژوهش و معرفی رویکردهای نوین عرصه هنر تطبیقی برگزار می‌شود. روش تطبیقی در هنر از مجموعه روش‌هایی است که می‌تواند در شناختن عرصه‌های مختلف هنری مفید بوده و علاوه بر شناخت بیشتر فرهنگ‌های مختلف، زمینه‌های شناخت فرهنگ ملی را نیز تقویت کند. در این زمینه مباحث مختلفی وجود دارد که این سمپوزیوم قصد دارد در ۴ پنل به این مباحث بپردازد. در دو پنل صبح «نظریه و روش‌های پژوهش» در هنر تطبیقی مورد بحث قرار خواهند گرفت و در دو پنل بعدازظهر دو مقوله «ادبیات نمایشی تطبیقی» و «تئاتر تطبیقی» به بحث گذاشته خواهد شد.

این رویداد علمی و فرهنگی به صورت برخط در آدرس http://panel.soore.ac.ir/join/7de2q روز سه‌شنبه سوم اسفند ۱۴۰۰ از ساعت:۰۰ ۹ تا ۱۹:۰۰ برگزار خواهد شد.