دوازدهم اردیبهشت؛ روز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد

ز پدر گر قالب تن یافتیم                                 از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو                  چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما                          ای به طوفان جهالت نوح  ما

یک پدر بخشنده آب و گل است               یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین                        آنکه دین آموزد و علم یقین

                                                                             (استاد شهریار)

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دوازدهم اردیبهشت؛ روز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم را گرامی می‌دارد.