دومین جلسه از نشست های متن خوانی شاهنامه فردوسی برگزار شد

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۰   دومین نشست از سلسله نشست متن خوانی شاهنامه در روز دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۰ با حضور و ایراد سخنرانی دکتر قدمعلی سرامی، دکتر حسین بیگ باغبان و پهلوانان علیرضا سلیمانی و رضا سوخته سرایی برگزار شد.

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

 

IMG 3470دومین نشست از سلسله نشست متن خوانی شاهنامه در روز دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۰ با حضور و ایراد سخنرانی دکتر قدمعلی سرامی، دکتر حسین بیگ باغبان و پهلوانان علیرضا سلیمانی و رضا سوخته سرایی برگزار شد.