دکتر اسلامی ندوشن کتاب «جهان بینی شاهنامه» را منتشر خواهد کرد

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ نویسنده در کتاب «جهان بینی شاهنامه» اندیشه های حکیم ابوالقاسم فردوسی را بیان کرده و با ارائه شاهد مثالهایی از شاهنامه به بررسی و تبیین جهان بینی این شاعر بزرگ اسلامی پرداخته است. دکتر اسلامی ندوشن از این اثر به عنوان یک مجلد از مجموعه ده جلدی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

نویسنده در کتاب «جهان بینی شاهنامه» اندیشه های حکیم ابوالقاسم فردوسی را بیان کرده و با ارائه شاهد مثالهایی از شاهنامه به بررسی و تبیین جهان بینی این شاعر بزرگ اسلامی پرداخته است.

دکتر اسلامی ندوشن از این اثر به عنوان یک مجلد از مجموعه ده جلدی شرح و مقدمه نویسی ده داستان شاهنامه یاد کرد.

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۱/۲۶